OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Enida Brkić, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Enida Brkić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Utjecaj postupanja u skladu sa etičkim kodeksom računovođa na nivo otkrivanja neetičnih zahtjeva menadžmenta“, dana 17.05.2024. godine u 13,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Sala 210, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. Dr. sci. Maja Letica, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Menadžement – Upravljanje menadžersko računovodstvenim procesima“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mentor i član;
  3. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Računovodstvo“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  • Dr.sci. Sado Puškarević, redovni profesor – zamjenski član
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja rada je analiza u kojoj mjeri računovođe postupaju po etičkom kodeksu profesionalnih računovođa i kako to utječe na objelodanjivanje neetičnih zahtjeva menadžmenta. Unatoč sve većoj važnosti etike u svjetskoj poslovnoj praksi te ukupnog zadovoljstva zaposlenika, unatoč jakom naglasku na nužnost uspostave etičnog upravljanja organizacijom i naglasku na organizaciji koja promiče društvene vrijednosti te je društveno odgovorna, poslovna praksa u Bosni i Hercegovini još uvijek u brojnim područjima zaostaje za svjetskom praksom. Jedno je sigurno, a to je činjenica kako su etičnost menadžera i zadovoljstvo zaposlenika postali ključni segmenti uspješnog poslovanja preduzeća. Sukladno iznesenom predmetu istraživanja, kroz rad će se istražiti nivo otkrivanja i objelodanjivanja neetičnih zahtjeva menadžmenta prema računovođama kompanije u odnosu na njihovo poznavanje i sprovođenje etičkog kodeksa. Također, u kontekstu istraživanja rada, ispitivala se i se razina profesionalizma u kontekstu kontinuirane edukacije i poznavanja Kodeksa računovodstvenih djelatnika u istraživanim preduzećima. Temeljni znanstveni cilj rada je bio utvrditi nivo postupanja računovodstvenih radnika u skladu sa zahtjevima profesionalne etike i utjecaj nivoa postupanja na objelodanjivanje neetičnog ponašanja menadžera, te utvrditi nivo otkrivanja neetičnog ponasanja i neetičnih zahtjeva menadžera prema računovođama. Istraživanje je provedeno na području Federacije Bosne i Hercegovine u razdoblju od januara do juna 2023. godine. Podaci su prikupljeni pismenim putem koristeći anketni upitnik, kojim su obuhvaćeni računovodstveni radnici koji rade u anketiranim privrednim preduzećima. Anketni upitnik je struktuiran u formi zatvorenih pitanja s ponuđenim brojem odgovora. Istraživanje se ciljano usredotočilo na srednja i velika preduzeća budući kod malih i mikro preduzeća računovodstvo najčešće nije razvijeno kao zasebna funkcija nego se vrši preko vanjskih računovodstvenih agencija te je i sam menadžment vrlo često izjednačen s vlasništvom i obavljanjem funkcija unutar poduzeća. Također, kod srednjih i velikih poduzeća veća je značajnost potencijalnih prijevara i manipulacija financijskih izvještajima uslijed veličiine prihoda i utjecaja preduzeća na svoje okruženje.

Rezultati istraživanja su pokazali kako računovodstveni profesionalci koji bolje poznaju odredbe i smjernice Međunarodnog etičkog kodeksa spremniji su i skloniji postupati u skladu s Kodeksom iako bi se to moglo negativno odraziti na njihov status u poduzeću, bez obzira radilo se o smanjenju plaće, gubitku radnog mjesta i angažmana ili pak otkazu. Daljim istraživanjem dokazano je da računovodstveni radnici, koji su spremni primijeniti upute za rješavanje neetičnih situacija, sukladno smjernicama Međunarodnog etičkog kodeksa, spremni i prijaviti i objelodaniti prijevarne i manipulacijske radnje menadžmenta, a sve s ciljem zaštite poduzeća. Također, pokazalo se kako računovodstveni radnici nisu spremni postupiti suprotno smjernicama etičkog Kodeksa, prilikom rješavanja neetičnih situacija, čak ni zbog osobne koristi i vlastitih interesa koje bi „uživali“ ako bi udovoljili zahtjevima menadžementa.

Tokom provedbe ovog istraživanja, naišli smo na određene „barijere“ koje se ogledaju u malom broju ispitanika, koji nisu spremni podijeliti informacije kako zbog prirode posla, tako i zbog svog vremena u pogledu dodatne opterećenosti ispunjavanja upitnika. Također, konkretne brojke o prijavljenim slučajevima pritiska menadžementa nisu dobivene, prvenstveno jer ne postoji javni registar takvih slučajeva te računovodstveni radnici nisu spremni otvreno razgovarati o tome.

Key words: računovodstvena profesija, etika, računovodstveni radnici, etičnost menadžementa, Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe, IFAC.