OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ermin Bajrić, profesor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Ermin Bajrić, profesor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Procjena lipofilnosti farmaceutski aktivnih spojeva primjenom in silico i HPLC metoda“ u utorak 14.06.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Melita Huremović, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Majda Srabović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Zahida Ademović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Organska hemija“ Tehnološki Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA

 

U modernoj nauci razvoja farmaceutski aktivnih spojeva sve više se koriste brze metode koje mogu zamijeniti dugotrajna eksperimentalna ispitivanja. Jedna od najvažnijih fizičko-hemijskih osobina koja utiče na farmakokinetiku i farmakodinamiku lijeka jeste lipofilnost. To svojstvo utiče na topivost lijeka, transport lijeka kroz stanične membrane i krvno moždanu barijeru, odnosno apsorpciju i oralnu bioraspoloživost, distribuciju, interakciju lijeka s transportnim proteinima, aktivnost i metabolizam lijeka. Metoda određivanja lipofilnosti podrazumijeva kvantifikaciju supstance u dvofaznom sistemu n-oktanol-voda. Proces je dugotrajan i nerijetko suočen sa poteškoćama. Kreirani softverski paketi koji daju predikcijske podatke, koji manje ili više odgovaraju eksperimentalnim rezultatima, pokazali su se kao znatno brža metoda ispitivanja nazvana “in silico” jer se koriste poluprovodnički kompjuterski resursi. Pored navedene metode postoji veliki broj eksperimentalnih metoda određivanja lipofilnosti farmaceutski aktivnih spojeva gdje je najznačajnija metoda tečne hromatografije visokih performansi (HPLC-metoda). Analiza lipofilnosti farmaceutski aktivnih spojeva pseudoefedrina, triprolidinai perindoprila u obliku dostupnih soli metodom tečne hromatografijevisokih performansi zahtijevala je primjenu C18 stacionarne nepolarne faze i pokretne faze modifikovane polarnost. Cilj ovog radabio je određivanje lipofilnosti, odnosno parametra logP upotrebom predikcijskih softvera zasnovanim na različitim algoritmima i metodologiji uz eksperimentalno određivanje parametara lipofilnosti pomenutih farmaceutskih aktivnih spojeva.