OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ermin Velić, bachelor-inžinjer rudarstva


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

Ermin Velić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor podgrade za rekonstrukciju podzemnih objekata u RMU Breza“ u petak, 23.07. 2021. godine , sa početkom u 8 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Omer Musić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor, uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


REZIME RADA


Izbor podgrade za izradu i rekonstrukciju podzemnih jamskih prostorija je specifičan i odgovoran posao rudarskog inžinjera. Na osnovu potrebe za novim saznanjima u radu je predložena metoda proračuna i načina izbora podgrade koji će se koristiti za rekosntrukciju podzemnih prostorija u RMU „Breza“. Ovaj metod se može koristiti i u drugim sličnim uslovima. U radu opisan je i način podgrađivanja, te vrste podgrade koje se koriste u RMU „Breza“ kao i sam proračun na osnovu geoloških karakteristika stjenskog masiva i parametara prostorija na kojim je bilo potrebno uraditi rekonstrukciju (glavni transportni niskop, ventilacioni niskop „Popovići“, izvozno okno „Kamenice“). Na osnovu proračuna izabran je i predložen tip podgrade koju treba koristiti
Ključne riječi: podgrada, ugljeni sloj, rekonstrukcija, hodnik, niskop, krovina, pritisak, geologija, proračun.
Upotreba različitih materijala za podgrađivanje, izbor podgrade kao i sam način podgrađivanja jamskih prostorija predstavljaju jedan od osnovnih faktora stabilnosti i sigurnosti jamskih objekata. Podgrađivanje jamskih prostorija večih profila u uslovima izraženih pritisaka i bujanja podine moguće je samo primjenom betonske i čelične podgrade. Kod rekonstrukcije jamskih prostorija u uslovima povećanih pritisaka i bujanja podine kao što je slučaj u prvom podinskom sloju jama „Sretno“ i „Kamenice“, prednost se daje čeličnoj podgradi, jer se lakše prilagođava pomjeranjima okolnih naslaga u odnosu na betonsku podgradu.
Međutim, koliko će se primjena čelične podgrade u uslovima rekonstrukcije pokazati kao racionalna i efikasna, zavisit će od profila jamske prostorije, oblika čelične lučne podgrade i njene konstrukcije, te kvaliteta čelika. U uslovima izraženih pritisaka i bujanja podinskih naslaga, podgrada u jamskim prostorijama izložena je različitim i jako nepovoljnim opterećenjima posebno ako su jamske prostorije pod uticajem otkopne fronte ili starih radova koji izazivaju dodatne pritiske na podgradu. Kao što je već poznato podgrada u jamskoj prostoriji ima za cilj da pomogne uspostavu ravnoteže u masivu, a da se pri tome postoječi oblik prostorije sačuva i da može poslužiti svojoj namjeni tj.transportu uglja, dopremi repromaterijala i provjetravanje. Međutim, djelovanjem velike koncentracije pritisaka i bujanja podine dovodi do deformacije jamskih prostorija u takvoj mjeri da više ne mogu služiti svojoj namjeni. Kao posljedica toga javlja se potreba za rekonstrukcijom jamskih prostorija, te poduzimanjem odgovarajućih mjera za njihovo očuvanje.
U tome cilju u ovom radu na osnovu „in-situ“ mjerenja i geomehaničkih osobina radne sredine obavljena su analitička istraživanja koja treba da daju polazne uslove za izbor podgrade za rekonstrukciju podzemnih objekata u RMU „Breza“. Osnovni cilj izrade ovog magistarskog rada je da izvršena istraživanja posluže za izbor odgovarajuće podgrade i načina podgrađivanja jamskih prostorija u fazi njihove izrade i rekonstrukcije u jami „Kamenice“ i “Sretno“.