OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ermina Husić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Ermina Husić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Upravljanje rizicima i osiguranje izvoznih kredita u Bosni i Hercegovini“, dana 22.07.2021. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1.  Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Terija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Safet Kozarević, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Senija Nuhanović, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;


REZIME RADA

U ovom magistarskom radu su se analizirale metode upravljanja kreditnim rizicima izvoznog poslovanja. Fokus je stavljen na sistematizaciju i pojašnjenje najčešće korištenih načina zaštite od ove vrste rizika u kontekstu izvoznog poslovanja svjetskih i bosanskohercegovačkih preduzeća. To u prvom redu čini osiguranje izvoznih kredita, odnosno osiguranje potraživanja od stranih kupaca, zatim dokumentarni akreditivi, bankarske garancije te faktoring.
Istraživanje je pokazalo da je osiguranje izvoznih kredita prilično nerazvijeno područje u Bosni i Hercegovini, te da su bosanskohercegovačka izvozna preduzeća primorana koristiti druge vrste zaštite od rizika izvoznih kredita, ukoliko se odlučuju na poslovanje sa odgodom plaćanja.
Empirijskim istraživanjem su obuhvaćena izvozno orijentisana preduzeća sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Prikupljanje podataka je realizovano metodom ispitivanja, odnosno korištenjem pismenog ispitivanja. Osnovni instrument za prikupljanje podataka bio je anketni upitnik.
Prilikom analize rezultata anketiranja, korištene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike. Za utvrđivanje povezanosti između varijabli koristila se korelaciona i regresiona analiza i Hi-kvadrat test. Razlike kod izbora metoda za upravljanje rizicima izvoznog poslovanja u zavisnosti od pojedinih karakteristika izvoznih preduzeća testirane su pomoću analize varijanse – ANOVA. Prikupljeni podaci su prezentovani grafički i tabelarno, a njihova obrada je izvršena pomoću MS Excel i IBM SPSS (Statistical Package for Social Science).

Ključne riječi: kreditni rizik, upravljanje rizicima, izvozno-kreditne agencije, osiguranje izvoznih kredita, akreditivi, faktoring, bankarske garancije.