OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Esmina Demirović, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 22.08.2022. god.


O B J A V L J U J E

 

Esmina Demirović, bachelor-inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Prenamjena rekultivisanog prostora Sadnice RMU Banovići u poslovnu zonu Sadnice“, dana 29.08.2022. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor,
    uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor,
    Uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor,
    uža naučna oblast Opšta sigurnost, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Na lokalitetu Sadnice Banović nekada je vršena eksploatacija mineralne sirovine uglja, što je uzrok devastaciji tla. Poslije prestanka eksploatacije uglja na tom prostoru, izvršena je rekultivacija zemljišta koje je za potrebe sindikata i radnika pretvoreno u voćnjak, a kasnije je jedan dio prostora zasijan travom i djetelinom, a na manjem prostoru su postavljeni plastenici i građevinski objekti. U radu su definisane rekultivacione faze lokaliteta Sadnike – tehnička rekultivacija saniranjem završnih kosina konture kopa, biološka rekultivacija saniranjem kosina sadnjom biljnog pokrivača i agrotehnička rekultivaciju fosfatizacijom i kalizacijom, humizacijom i oranjem i miješanjem dubljeg sloja tla. Rekultivaciona površina je 28 hektara, i na toj površini urađeni su dominantni zasadi voćnjaka,
Rješenjem pitanja vlasništva zemljišta stvoreni su svi preduslovi za početak procesa uspostave poslovne zone na predmetnom lokalitetu. U pogledu prenamjene kompletnog područja gdje je devastirano tlo usljed rudarskih radova, planirana je izgradnja poslovne zona sa kompletnom infrastrukturom. U radu su analizirane mogućnosti izgradnje, kao i cijene radova i izgradnje infrastrukture koja bi se gradila u okviru poslovne zone, kao i zelenih površina koje će sačinjavati kompleks poslovne zone Sadnice. U cilju operacionalizacije funkcionisanja poslovne zone u kojoj su 2021. izgrađeni prvi objekti, Općina Banovići je planom definisala 46 parcela na kojima će se graditi različiti objekti poslovne namjene. Primjer prenamjene prostora Sadnice u poslovnu zonu ukazuje na različite mogućnosti iskorištenja zemljanih površina koje su devastirane usljed rudarskih radova, što donosi korist privrednim subjektima i lokalnoj zajednici.