OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Faruk Mešković, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidat Faruk Mešković, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju prodajnog osoblja u trgovinskim preduzećima“, dana 16.07.2024. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, redovni profesor – predsjednik
    (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor – mentor i član
    (uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
  3. Dr. sci. Selma Smajlović, docent – član
    (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Ovaj magistarski rad istražuje uticaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju prodajnog osoblja u trgovinskim preduzećima. Prodajno osoblje često igra ključnu ulogu u uspješnom poslovanju, stoga je razumijevanje faktora koji utiču na njihovu motivaciju od iznimne važnosti. U uvodu se iznosi glavna tema istraživanja, dok se u razradi analiziraju teorije i primjeri koji objašnjavaju utiecaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija. Naglasak je na razumijevanju kako financijske nagrade (materijalne kompenzacije) i nematerijalne beneficije (poput priznanja, radnog okruženja i mogućnosti napredovanja) oblikuju motivaciju prodajnog osoblja.
U ovom magistarskom radu, autor Faruk Mešković istražuje uticaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju prodajnog osoblja u trgovinskim preduzećima. Rad se sastoji od sljedećih dijelova:
1. Pregled dosadašnjih istraživanja: Autor analizira relevantna istraživanja o strategijama materijalne kompenzacije. Također, istražuje dosadašnje radove o strategijama nematerijalne kompenzacije. Fokus je na uticaju primjene ovih strategija na motivaciju prodajnog osoblja.
2. Teorijske osnove strategija materijalne i nematerijalne motivacije: Ovaj dio rada detaljno opisuje osnove motivacije zaposlenih, proces motivacije i različite oblike motivacije za rad. Autor istražuje strategije materijalne i nematerijalne kompenzacije, te njihov uticaj na ostvarenje organizacijskih ciljeva.
3. Metodologija istraživanja: Autor definiše problem empirijskog istraživanja, postavlja hipoteze i ciljeve. Opisuje varijable i indikatore te metode prikupljanja podataka.
4. Analiza i interpretacija rezultata: Provodi anketu 50 ispitanika zaposlenih u trgovinskim preduzećima Autor testira internu konzistentnost mjernih skala. Interpretira rezultate istraživanja, uključujući socio-demografske karakteristike uzorka, lične stavove i očekivanja. Analizira uticaj materijalnih i nematerijalnih kompenzacija na motivaciju zaposlenih u trgovinskim preduzećima.
Zaključak ističe važnost ravnoteže između materijalnih i nematerijalnih kompenzacija, te potrebu za prilagodbom strategija nagrađivanja kako bi se postigla optimalna motivacija prodajnog osoblja.