OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Faruk Šehić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Faruk Šehić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Optimalno punjenje električnih automobila u uslovima promjenjive cijene električne energije“, dana 31.10.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci.Nedžmija Demirović, vanr. prof. prof.– predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Izudin Softić, doc. –mentor/član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Marina Pejić, doc.-član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Mensur Kasumović, vanr. prof., uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Osnovni cilj rada je predstaviti matematički aparat za optimizaciju i primjenu istog za optimalno punjenje električnih automobila po pitanju zadovoljavanja ograničenja mreže i ostvarivanja najnižih troškova kod centralizovanog algoritma punjenja, ali i ostvarivanja što je većeg mogućeg faktora kapaciteta fotonaponskih elektrana kod decentralizovanog algoritma punjenja. Kod centralizovanog algoritma upoređeni su performansi metoda unutrašnje tačke i metoda sekvencijalnog kvadratnog programiranja, dok je kod decentralizovanog algoritma punjenja korišten metod najmanjih kvadrata za optimizaciju sa ograničenjima. Stanja na mreži su proračunata metodom backward-forward sweep-a.