OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Franka Pešić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Broj: 02/14-475-7.1-1/22
Tuzla, 22.03.2022. godine

 

O B A V I J E S T

 

Franka Pešić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektronske javne nabavke“, dana 04.04.2022. godine u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Anita Petrović, vanr. profesor – predsjednik,
  Uža naučna oblast „Građansko – pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanr. profesor – mentor i član,
  Uža naučna oblast „Građansko – pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Boris Krešić, vanr. profesor – član,
  Uža naučna oblast „Građansko – pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
 • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanr. profesor – zamjenski član,
  Uža naučna oblast „Građansko – pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


U uvodnom dijelu rada navedeni su razlozi i motivi koji su kandidatkinju naveli da svoje istraživanje usmjeri u pravcu predložene teme i problematike na koju se tema odnosi. Kandidatkinja je potom, definirala glavnu hipotezu, kao razrađujuće hipoteze. U ovom dijelu rada u kratkim crtama je objašnjena korištena metodologija. Istraživanje je usmjereno u pravcu analize postupka Elektronske javne nabavke, zakonske regulative, kako bosanskohercegovačke tako i direktiva Europske Unije, kao i pravnu zaštitu regulisanja ove oblasti. Iz tako definisanog predmeta proizašao je i osnovni cilj istraživanja, a to je analiza stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH, kao i pojašnjenje elektronskih javnih nabavki općenito. Također, cilj je doći do spoznaja koje bi unaprjedile cjelokupan sistem javnih nabavki, i dovele na zavidan nivo realizacije elektronskih javnih nabavki. Pored glavnog cilja naučnog istraživanja, definirani su i sljedeći operativni ciljevi: naučna deskripcija predmeta istraživanja, značaj javnih nabavki, odsustvo cjelokupnosti javnih nabavki na elektronskom nivou, odsustvo normiranosti svih segmenata elektronskih nabavki, učinci primjene elektronskih javnih nabavki.
U prvom poglavlju rada kandidatkinja je analizirala važnost i značaj načela javnih nabavki, i to načelo zabrane diskriminacije, načelo transparentnosti, načelo pravične i otvorene konkurencije, zatim ekonomičnost i zakonitost postupka jvanih nabavki. Osim toga, predstavljene su metode ili načini provođenja postupka javnih nabavki, gdje Zakon o javnim nabavkama propisuje otvoreni postupak, ograničeni postupak s pretkvalifikacijom, pregovarački postupak s objavaljivanjem obavještenja o nabavci, pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, te takmičarki dijalog.
Drugo poglavlje rada daje prikaz međunarodnog i domaćeg pravnog okruženja. Unutar ovog poglavlja utvrđuje se Europsko zakonodavstvo o javnim nabavkama kao osnova za državno zakonodavstvo. Točnije, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju BiH Europskoj Uniji utvrđena su prava i obaveze Bosne i Hercegovine, između ostalog i u oblasti javnih nabavki.
U trećem poglavlju obrađeno je niz faza od kojih se sastoji procedura Elektronskih javnih nabavki; Procedure za pokretanje nabavki i izradu tenderske dokumentacije, Procedure za provođenje nabavke te Operativne procedure za ponuđače. Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi čine “Institucionalni okvir javnih nabavki ” kako se i naziva četvrto poglavlje rada. Zakonom o javnim nabavkama uspostavljene su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi kao neovisne upravne organizacije čije je nadležnosti kandidatkinja obrazložila u navedenom poglavlju.
U petom poglavlju je predstavljen rad portala Javnih nabavki. Grafički su prikazani „Statistički podatci“ za 2019. godinu; Vrsta obavještenja te Ukupan broj obavještenja objavljenih na portalu Javnih nabavki. Antikorupcijski mehanizmi i mehanizmi integriteta u javnim nabavkama te Problemi sa kojima se susreću pravosudne institucije pri procesuiranju zloupotreba kandidatkinja je pobliže obrazložila u poglavlju pod rednim brojem šest, pod nazivom „Otkrivanje, istraživanje i dokazivanje krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti“.
U posljednjem poglavlju kandidatkinja je analizirala „Postupak javnih nabavki uslijed pandemije COVID-19“, u okviru kojeg je obrađena Politika javne nabavke EU u kontekstu COVID-19 te Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, takođe u kontekstu COVID-19.