OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Fuad Šehić, bac. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Fuad Šehić, bac. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Zastupljenost informacionih tehnologija u upravljanju marketingom i njihov uticaj na uspješnost preduzeća na tržištu stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini“, dana 20.04.2022. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr sci. Edin Osmanbegović, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Digitalna ekonomija” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr sci. Beriz Čivić, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Marketing”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Alma Muratović, vanredni profesor/ član uža naučna oblast “Marketing”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Cilj istraživanja je utvrđivanje zastupljenosti savremenih rješenja informacionih tehnologija u upravljanju marketingom i njihov uticaj na uspješnost preduzeća na tržištu stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini (BiH). Istraživanjem je utvrđeno da kod ispitanika postoji izražena zastupljenost informacione tehnologije u realizaciji aktivnosti istraživanja tržišta, promocije i prodaje. U istraživanju su korišteni sekundarni i primarni podaci. Sekundarni podaci su prikupljeni iz relevantne literature: knjige, studije, članci i izvještaji koje objavljuju relevantne državne institucije, profesionalna udruženja i kompanije. Primarni podaci su prikupljeni metodom ispitivanja koristeći tehniku pisanog ispitivanja. Korišten je anketni upitnik kao obrazac prikupljana podataka pri čemu su kombinovane online i klasična forma popunjavanja upitnika. U radu je potvrđena osnovna istraživačka hipoteza da preduzeća na tržištu stomatoloških usluga u Bosni i Hercegovini koja imaju sveobuhvatniju zastupljenost informacionih tehnologija u upravljanju marketingom ostvaruju bolje tržišne rezultate.

Ključne riječi: informacione tehnologije, upravljanje marketingom, istraživanje tržišta, odnosi sa potrošačima, promocija, prodaja, tržišna uspješnost.