OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Gordana Jokić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2023. godina
 
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
 
 
 
O B J A V L J U J E
 
Gordana Jokić, bachelor hemije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Solubilizacija feksofenadin hidrohlorida sa ciklodekstrinima“, dana 12.07.2023. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 12 sati 
pred Komisijom u sastavu:
 
 1. dr sci. Majda Srabović, vanredni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. .dr sci. Melita Huremović, vanredni profesor, mentor i član 
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 
Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Organska hemija“ Tehnološki  fakultet Univerziteta u Tuzli.
 
Pristup javnosti je slobodan. 
 
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
 
 
 
 
REZIME RADA
 
 
Poznato je da su loša rastvorljivost u vodi i loša biodostupnost, glavni problemi u mnogim farmaceutskim industrijama. 60% novih potencijalnih lijekova ima probleme sa rastvorljivošću. Supstanca lijeka se smatra visoko rastvorljivom kada je najveća jačina rastvorljiva u 250 mL ili manje vodenog medijuma u ​​pH opsegu od 1-6,8 na 37 ± 1°C. Razmatranjem rastvorljivosti u ranim fazama otkrića i razvoja lijeka, smanjuje se mogućnost neuspjeha u daljem razvoju lijeka. Postoje različite tehnike za poboljšanje rastvorljivosti lijeka, kao što su: modifikacija kristalnog stanja, čvrste disperzije, kompleksiranje, promjena pH vrijednosti, prolijekovi, korištenje pufera itd. Formiranje inkluzionih kompleksa zahtijeva da se molekuli u potpunosti ili djelimično uklapaju u CD šupljinu. Ovo prilagođavanje je direktno povezano sa fizičko-hemijskim svojstvima molekula gosta i domaćina, lakim smještajem molekula gostiju unutar CD šupljine, stehiometrijom, terapijskom dozom i toksičnošću. Akcenat ove studije je stavljen na poboljšanje rastvorljivosti feksofenadin hidrohlorida, formiranjem inkluzionih kompleksa sa različitim vrstama ciklodekstrina i njihovim derivatima kao što su 2-hidroksipropil-α-ciklodekstrin,  2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin i metil- β-ciklodekstrin. Spomenute su i metode formiranja inkluzionih kompleksa kao npr. metoda fizičkog miješanja, metoda gnječenja i koprecipitacije. Objašnjene su I tehnike koje su korištene u različitim studijama prilikom proučavanja interakcije feksofenadin hidrohlorida sa ciklodekstrinima, poput fazne rastvorljivosti, UV/VIS spektroskopije, FTIR spektroskopije.