OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla,24.11.2021. godine

 

O B A V I J E S T

 

Gorica Kurtuma, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije COVID-19 na edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i prosvjetne radnike”, dana 16.12.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2.  Dr. sci. Amela Teskeredžić, redovni profesor za užu naučnu oblast
    „ Specijalna edukacija i rehabilitacija “, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3. Dr. sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Senad Mehmedinović, docent za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Pandemija COVID-19 po svojoj nepredvidljivosti, okrutnosti i nemogućnosti direktne kontrole imala je uticaj na kvalitetu života velikog broja ljudi. Pored simptoma koji se ogledaju u narušenom fizičkom zdravlju, pandemija COVID-19 imala je negativan uticaj i na mentalno zdravlje stanovništva širom svijeta. Obzirom na to da je COVID-19 pandemija uzrokovala vandredne situacije u zdravstvenim, ekonomskim i drugm sektorima taj uticaj se proširio i na odgojno-obrazovni sistem. Novi načini rada, učenje na daljinu i usvajanje vještina i znanja putem online platformi bilisu neminovni za sve učenike, ali i za edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake iz redovnih i specijaliziranih ustanova kao i za prosvjetne radnike iz redovnog odgojno-obrazovnog sistema.

Ako uzmemo u obzir činjenicu koliko kontinuiranog rada je uloženo u usvajanje elementarnih navika, vještina, znanja i sposobnosti kod učenika u specijalnom odgojno-obrazovnom sistemu ili u inkluzivnom sistemu možemo pretpostaviti da su stručne osobe u ovom postupku nezamjenjive, a da prekidanje rehabilitacijskog tretmana ili odgojno-obrazovnog procesa može negativno da utiče na nastavak rada.
Pandemija COVID-19 natjerala je stručnjake iz redovnog i specijalnog odgojno-obrazovnog sistema da se prilagode novom načinu rada, da svu svoju pažnju i sposobnosti usmjere na postizanje postavljenih ciljeva. Novonastala situacija uzrokovala je velike disbalanse što je dovelo do potrebe da se istraže nivoi stresa, depresije i anksioznosti, uporede u odnosu na profesionalno usmjerenje, spol ispitanika i godine rada u struci. Dobijeni rezultati ukazuju na to da postoje statistički značajne razlike u odnosu na narušeno mentalno zdravlje i sve ispitane kriterije.

Ključne riječi: pandemija COVID-19, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, prosvjetni radnici, mentalno zdravlje