OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Halida Hrvić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Halida Hrvić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Tehničke rezerve kao determinanta investicionog potencijala društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Terija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Safet Kozarević, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3.  Dr. sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;


REZIME RADA

Predmet istraživanja su tehničke rezerve i njihov uticaj na investicioni potencijal osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine. U svrhu dokazivanja uticaja strukture i obima tehničkih rezervi na investicioni potencijal i prihode od ulaganja osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikupljeni su podaci o strukturi tehničkih rezervi osiguravatelja, kao i podaci o njihovom garantnom fondu, prihodima od ulaganja i ostvarenom finansijskom rezultatu, kao i regulatornom okviru kojima se reguliše ovaj segment poslovanja osiguravatelja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Doprinos ovog istraživanja ogleda se u utvrđivanju obima, strukture i specifičnosti formiranja tehničkih rezervi osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine, boljem razumijevanju specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu formiranja tehničkih rezervi i boljem razumijevanju plasmana rezervi osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine. Istražen je i uticaj promjena tehničkih rezervi na investicioni potencijal osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine i identifikovana struktura rezervi kao ključni faktor koji utiče na plasman rezervi osiguravajućih društava. Posebna pažnja posvećena je i istraživanju uticaja akvizicija na tržištu osiguranja na investicioni potencijal osiguravajućih društava. Rezultati istraživanja su u najvećem dijelu potvrdili postavljene hipoteze istraživanja.
Ključne riječi: osiguranje, tehničke rezerve, investicioni potencijal, garantni fond, prihodi od ulaganja, finansijski rezultat, regulatorni okvir.