OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Hamid Ahmetašević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 23.02.2024. godine

 

Hamid Ahmetašević, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između učenika karatista i učenika nesportista uzrasta 14 i 15 godina”,  dana 11.03.2024. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Osman Lačić, redovni profesor – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Eldar Goletić, vanredni profesor- uža naučna oblast “Bazične i primijenjene kineziološke discipline”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Amra Nožinović Mujanović, redovni profesor – uža naučna oblast “Bazične i primijenjene kineziološke discipline ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Edin Mujanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom istraživanju uzorak ispitanika činili su dječaci uzrasta 14-15 godina, istraživanje je sprovedeno nad 40 ispitanika, podijeljenih u dvije grupe i to: učenici koji se bave karateom i učenici koji nisu uključeni ni u jedan trenažni proces, osim tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Grupu sportista sačinjavalo je 20 učenika, oni su članovi karate klubova „Gračanica“, „Doboj Istok“ i „Sensej“. Grupa nesportista obuhvata 20 učenika prvih razreda MŠS Gračanica.
Predmet ovog istraživačkog rada predstavljaju određene motoričke sposobnosti (brzina, agilnost i koordinacija, te eksplozivna snaga) učenika karatista i učenika koji nisu sportisti, koji su uzrasta 14-15 godina. Problem ovog istraživanja se ogleda u tome da li učenici nesportisti imaju inferiornije motoričke sposobnosti u odnosu na učenike nesportiste. Izbor varijabli u ovom radu je izvršen u skladu sa problemom ovog istraživanja, a na osnovu kojih se može doći do relevantnih pokazatelja za procjenu nivoa brzine, agilnosti i koordinacije, te eksplozivne snage. Procjena motoričkih sposobnosti kod učenika karatista i nesportista izvršena je primjenom 15 varijabli.Cilj datog istraživanja jeste ustanoviti razliku u pojedinim motoričkim sposobnostima učenika sportista i učenika nesportista uzrasta 14-15 godina.
Imajući u vidu dosadašnju problematiku istraživanja sličnih ovom, te cilj i zadatke ovog istraživačkog rada, pored generalne, definisane su još tri posebne hipoteze. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom, dok je kao postupak za izračunavanje značajnih razlika između prosječnih vrijednosti motoričkih sposobnosati dvije nezavisne grupe, karatista i nesportista, korišćen T-test za male nezavisne uzorke. Rezultati T-testa u odnosu na motoričke sposobnosti, ukazuju da statistički značajna razlika u korist karatista postoji u svim testovima brzine; Kod agilnosti i koordinacije statistički značajna razlika postoji kod četiri od pet varijabli; Te kod eksplozivne snage statistički značajna razlika postoji kod dvije od pet varijabli. Imajući u vidu činjenice o potpunom prihvatanju dvije posebne hipoteze i djelimičnom prihvatanju jedne posebne hipoteze, u potpunosti je prihvaćena generalna hipoteza H koja glasi: Očekuje se da će učenici sportisti imati statistički značajno bolje rezultate od učenika nesportista u ispoljavanju motoričkih sposobnosti.
Ključne riječi: karatisti, nesportisti, brzina, agilnost i koordinacija, eksplozivna snaga, motoričke sposobnosti, razlike.