OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Haris Babić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Haris Babić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Vjetroelektrane bazirane na grid-forming energetskim pretvaračima„, dana 22.11.2023. godine sa početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Naser Prljača, redovni profesor.– predsjednik
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Jakub Osmić, redovni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Amila Dubravić, vanredni profesor.-član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Amira Šerifović Trbalić, vanredni profesor, uža naučna oblast Automatika i robotika, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Elektroenergetski sistem (EES) u današnje vrijeme doživljava korjenitu tranziciju. U posljednje vrijeme dolazi do velike penetracije solarnih elektrana i vjetroelektrana u proizvodnji električne energije pri čemu su ove elektrane na mrežu spojene putem elektroničkih energetskih pretvarača. Na ovaj način se karakteristike EES kao što su inercija sistema, struje kvara itd. potpuno mijenjaju. Međutim, odgovarajućim upravljanjem invertora, kao sastavnih dijelova elektroničkih energetskih pretvarača, može se postići da se invertori ponašaju kao naponski izvori odnosno grid forming invertori (engl. Grid Forming – GFM ). GFM invertori sa odgovarajućim upravljanjem mogu da simuliraju rad sinhronih generatora na koji način mogu da autonomno kontroliraju izlazni napon i frekvenciju. Pregledom dostupne literature i sadržaja na internetu izvršen je pregled i sistematizacija najnovijih dostignuća iz oblasti energetskih pretvarača i njihovih upravljačkih algoritama koji se primjenjuju u vjetroelektranama. U radu su detaljno objašnjeni principi rada vjetroelektrana sa grid forming energetskim pretvaračima te pri tome predstavljene detaljne šeme uključujući grid forming upravljanje sa jednom ili više petlji sa izvršenom komparativnom analizom između G-GFM (engl. Grid-GFM) i M-GFM (engl. Machine-GFM) načina upravljanja. Osim ovoga u radu je objašnjeno grid forming upravljanje energetskim pretvaračima bazirano na virtuelnom sinhronom generatoru (VSG) te grid forming upravljanje po uzoru na proporcionalnu – droop regulaciju klasičnih sinhronih generatora. Također je izvršena usporedba GFL (engl. Grid Following) i GFM energetskih pretvarača/invertora sa objašnjenim prednostima i nedostacima.