OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Hasiba Umihanić, dipl. inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Hasiba Umihanić, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Korelacija CT nalaza piramida temporalne kosti i intraoperativnih nalaza srednjeg i unutrašnjeg uha“ dana 03.06.2024. godine sa početkom u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Šekib Umihanić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Renata Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Upala srednjeg uha je veoma česta pojava koja pogađa sve dobne skupine.
Pojave holesteatoma kod upale srednjeg uha ili nakon operacije su relativno česti, a svaka klinička sumnja na pojavu novog ili recidiva holesteatoma podrazumijeva dalju obradu i pripremu za operativni zahvat. Standardnoj otološkoj obradi pacijenta prije operacije dodaje se i snimanje temporalne kosti kompjuterizovanom tomografijom (CT) u svrhu analize postojećeg stanja i planiranja operativnog zahvata. Cilj ove studije bio je uporediti preoperativne CT nalaze s operativnim nalazima kod operacije srednjeg uha. Studija je obuhvatila 45 pacijenata, a bila je strukturirana kao retrospektivno istraživanje. Statističkom analizom utvrđena je povezanost CT-om verificiranog holestatoma s određenim značajkama operativnog nalaza i s izborom modificirane radikalne timpanomastoidektomije (‘’canal wall down’’ operacije). Može se općenito zaključiti da postoji sličnost u otkrivanju CT i intraoperativnih nalaza piramida temporalne kosti kod pacijenata s upalom srednjeg uha. Poveznice između CT lokalizacija i nalaza u operaciji imaju kliničko značenje i mogu se smatrati vrijednim indikatorima u planiranju operativnog zahvata, kao i izboru opsega hirurškoga liječenja.
Ključne riječi: Otohirurgija, radiološke pretrage, upala uha.