OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Hilmo Džafić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

 

Hilmo Džafić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “ Integracija Virtual Commissioning sa IEC 61499 PLC programskim softverom“, dana 27. 10. 2022. godine sa početkom u 12,00 u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zenan Šehić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Automatika i robotika” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli – predsjenik
  2. Dr.sci. Naser Prljača, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Automatika i robotika” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli – mentor i član,
  3. Dr.sci. Amila Dubravić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Automatika i robotika” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli – član

Zamjenski član komisije dr. sci. Amira Šerifović-Trbalić, vanredni profesor, uža naučna oblast “Automatika i robotika”, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.


Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 


REZIME RADA

 

U ovom radu je opisan pojam i način korištenja digitalnog blizanca u automatizaciji, njegove prednosti, kao i trenutni način korištenja u industriji, kao i njeni nedostatci u korištenju sa tradicionalnim industrijskim IEC 61131 sistemom. S druge strane, predstavljene su prednosti i pogodnosti integracije sa IEC 61499 sistemom, čiji objektno orijentisani koncept programiranja, i događajno izvršavanje sistema omogućavaju prirodnu integraciju i komunikaciju između automatizovanog i virtuelnog okruženja. Takođe smo se dodatkli IEC 61499 standarda i načina na koji ovaj standard postavlja temelje za otvorenu, decentralizovanu i hardversku neovisnu automatizacijsku industriju, pomičući granice trenutnog tradicionalnog, hardverskog zavisnog, centralizovanog i ciklično izvršavanog automatizacijskog sistema. U ovom radu je predstavljena metadologija i integracija između virtuelnog i IEC 61499 sistema, gdje IEC 61499 sistem igra ulogu mastera, tako što su određene funkcionalnosti ugrađene unutar IEC 61499 IDE u vidu funkcionalnih dugmadi , odakle korisnik može direktno da kontroliše virtuelno okruženje. Osim akcija koje su direktno izvršavane od strane korisnika IEC 61499 sistema, neke se funkcionalnosti unutar virtuelnog okruženja izvršavaju automatski, i usko su povezane sa akcijama unutar IEC 61499 sistema, kao što je kreiranje i modificiranje instanci objekata. Implementacija CAT objekta unutar IEC 61499 sistema je proširena za potrebe VC implementacije, dok kontrolno tijelo CAT objekta implementuje komunikacijsku kontrolnu logiku izmedju dva runtime sistema. Ova implementacija donosi ogromnu prednost krajnjem korisniku, gdje taj korisnik ne mora brinuti o kompleksnosti implementacije ovog objekta, već sa jednostavnim „drag & drop“ metodom, tj. instaniciranjem CAT objekta unutar IEC 61499 aplikacije, uspostavlja direktnu vezu sa virtuelnim okruženjem.