OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ibrahim Džananović, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Ibrahim Džananović, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparacija fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode alternativnih izvora vodosnabdijevanja sa područja općine Gračanica“ u petak 15.09.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9 sati i 30 minuta:
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Aldina Kesić, redovni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sci. Almir Šestan, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Benjamni Ćatović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


REZIME RADA

Voda je esencijalna za život, te je važno da bude dostupna u dovoljnim količinama i visoke kvalitete. Bosna i Hercegovina spada u rijetke zemlje u Evropi i svijetu koja ima značajne rezerve čiste vode za piće. Na područiju FBiH 73,2% stanovništva je priključeno na centralni sistem vodosnabdijevanja koji je pod stalnim nadzorom javnozdravstvenih službi i sanitarne inspekcije.
Predmet istraživanja u ovom radu jeste ispitivanje fizičko-hemijskih osobina vode alternativnih izvora vodosnabdijevanja na područiju općine Gračanica, a cilj komparacija kvaliteta vode za piće. Uzorkovanje je izvršeno na osam različitih lokacija. Voda na izabranim lokalitetima ne kontroliše se skoro nikako, te je u osnovi i to jedan od razloga njihovog odabira.
Analizirani fizičko-hemijski parametri u ovom radu su: temperatura, elektroprovodljivost, boja, miris, ukus, količina otopljenog kisika, pH vrijednost, tvrdoća vode, utrošak KMnO4, suhi ostatak te koncentracije hlorida, nitrita, amonijačnog azota, fosfata, sulfata, kalcijuma, magnezijuma, željeza i mangana.
Na osnovu vrijednosti dobijenih analizom vode sa odabranih lokacija možemo reći da lokalno stanovništvo koristi, barem što se tiče fizičko-hemijskih parametara, ispravnu vodu za piće. Kvalitet vode zadovoljava sve parametre kvaliteta propisanih važećim pravilnicima. Da bi se očuvalo zdravlje ljudi i životinja koji konzumiraju vodu sa navedenih izvora potrebno je da se fizičko-hemijski parametri i ubuduće održavaju unutar prihvatljivih granica.


Ključne riječi: voda za piće, spektrofotometrijske metode, fizička svojstva vode, hemijska svojstva vode.