OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ilda Hambelić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET


O B A V I J E S T


Ilda Hambelić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom : „Karakteristike disfagija u osoba treće životne dobi”, dana 10.09.2021. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
  2. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija I rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Poremećaji gutanja predstavljaju jedan od ozbiljnih problema s kojim se mogu suočiti osobe treće životne dobi. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o važnosti ovog problema, te u većini slučajeva, te osobe nisu adekvatno zbrinute. Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost i karakteristike disfagija u osoba treće životne dobi. Istraživanje se provodilo na području Unsko-sanskog kantona, a uzorak je činilo 100 ispitanika dobi iza 65-e godine života. Rezultati su pokazali da je kod 17% ispitanika utvrđeno prisustvo disfagija. S obzirom na podjelu starosti na tri razdoblja, prisustvo disfagija zabilježeno je kod osam ispitanika koji pripadaju kategoriji ranije starosti, šest ispitanika pripada kategoriji srednje starosti, dok tri ispitanika pripadaju kategoriji duboke starosti. Rezultati su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika u odnosu na dob ispitanika i učestalosti javljanja disfagija. Disfagija je učestalija kod ispitanika ženskog spola u odnosu na ispitanike muškog spola, ali se razlika nije pokazala statistički značajna. Nadalje, deset ispitanika kod kojih je utvrđena disfagija ima normalnu tjelesnu težinu, dok je pothranjenost prisutna kod jednog ispitanika, što ukazuje da ne postoji povezanost između jačine disfagije i indeksa tjelesne mase.

Ključne riječi: disfagija, treća životna dob, indeks tjelesne mase