OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Irma Huskić, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 17.10.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Irma Huskić, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Molekularna tipizacija polimorfizma (Glu298Asp) gena za endotelnu azot-oksid sintazu i povezanost sa hipertenzijom“, u petak 27.10.2023. godine u Sali broj: 204 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati i 30 minuta
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr sci. Aldijana Avdić, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Suad Širanović, docent uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Primjena molekularno-genetičkih metoda u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti (KVB) predstavlja važan segment u procjeni povezanosti ekspresije velikog broja gena kandidata sa hipertenzijom. Cilj rada bio je molekularna tipizacija polimorfizma (Glu298Asp) gena za endotelnu azot-oksid sintazu i procjena njegove informativnosti kao adekvantnog markera u molekularnoj dijagnostici.Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 147 ispitanika oba spola starijih od 18 godina. U prvom dijelu istraživanja analizirano je ukupno 112 ispitanika. Eksperimentalnu grupu činilo je 56 ispitanika oba spola sa ranije potvrđenom dijagnozom hipertenzije, a kontrolnu grupu 56 zdravih ispitanika oba spola bez dijagnosticirane hipertenzije (uzorak/kontrola). U drugom dijelu istraživanja analizirano je 35 ispitanika sa hipertenzijom kod kojih su prikupljeni biohemijski i antropometrijski parametri u svrhu analize i koleracije podataka dobivenih molekularno-genetičkom analizom sa biohemijskim i antropometrijskim podacima.Uzorci su prikupljeni u Specijalnoj bolnici „Plava Medical Group“ Odjelu za Biohemiju, Mikrobiologiju i Genetiku, gdje je izvršena selekcija ispitanika za ovo istraživanje, te prikupljanje uzoraka za molekularno-genetičku karakterizaciju, uz saglasnost Etičkog komiteta ove zdravstvene ustanove. Dio uzoraka prikupljen je u Poliklinici „EsoLab“ Lukavac u skladu sa etičkim principima Helsinške deklaracije i saglasnosti ove ustanove. Istraživanje je odobreno i od strane Etičkog komiteta za naučno-istarživački rad, Univerziteta u Tuzli.Izolacija DNK i molekularno-genetička analiza urađena je u Laboratoriju za naučno-istraživački rad Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Genotipizacija polimorfizma Glu298Asp eNOS gena za sve ispitanike određena je optimiziranom PCR-RFLP metodom. Biohemijska analiza sprovedena je u Poliklinici „EsoLab“ Lukavac.U ukupnom uzorku ispitanika najveća učestalost od 53,5% zabilježene je za genotip GG. Za genotip GT utvrđena je frekvencija od 35,7%, a najmanja učestalost zabilježena je za TT genotip i iznosila je 10,8%. Ovim istraživanjem u uzorku od 112 ispitanika utvrđene su veće frekevencije genotipa TT od 16,0% u grupi ispitanika sa KVB u odnosu na kontrolnu grupu ispitanika gdje je zabilježena frekvencija od 5,4%. Analizom distribucije genotipova polimorfizma (Glu298Asp) eNOS gena poređenjem kontrolne i grupe ispitanika sa hipertenzijom nisu zabilježene signifikantne razlike u distribuciji, p>0,05. U narednim istraživanjima treba obuhvatiti veći broj ispitanika, kao i korelaciju biohemijskih i antropometrijskih parametara za sve ispitanike. Rezultati ovih istraživanja mogu biti polazna osnova za aplikaciju u molekularno kliničkoj dijagnostici, te procjeni informativnosti polimorfizma (Glu298Asp,G894T) gena za endotelnu azot-oksid sintazu kao adekvantnog markera u molekularnoj dijagnostici.
Ključne riječi: polimorfizam, endotelna azot-oksid sintaza, hipertenzija, genotipizacija