OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Irma Zenunović, bachelor matematike

 

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 17.12.2020. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E

Irma Zenunović, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:„Konstrukcija i analiza nekih diferentnih šema za numeričko rješavanje semilinearnog perturbacionog reakciono-difuznog rubnog problema” u četvrtak 24.12.2020. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati i 30 minuta

pred Komisijom u sastavu:

1.Dr.sc. Enes Duvnjaković, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2.Dr.sc. Samir Karasuljić, docent, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
3.Dr.sc. Sanela Halilović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član dr.sci. Sabina Hrustić, docent za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

REZIME RADA