OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ismet Mešanović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E


Ismet Mešanović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „PLC regulacija EMP-a ventilatora zraka za potrebe tehnološkog procesa zagrijavanja šarže unutar peći“, dana 11. 02. 2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor -predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Mario Pejdanović, docent – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Majda Tešanović, vant. prof., uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


Rezime

U radu je obrađen koncept implementacije mrežne računarske tehnologije na modelu regulacije elektromotornog pogona (EMP) radijalnog ventilatora za potrebe doziranja zraka, kao medija u procesu kvalitetnijeg zagrijavanja šarže unutar zagrjevne peći. Koncept podrazumijeva idejno programsko rješenje i instalaciju hardverske opreme koju čine releji, mjerni pretvarači pritiska, aktuatori, trofazni asinhroni motor sa kratkospojenim rotorom, frekventni pretvarač i programibilni logički kontroler (PLC) sa pripadajućim ulazno/izlaznim modulima. Za kvalitetnu kontrolu i praćenje procesa u sistemu, kreiran je i grafički interfejs koji služi kao komunikacija na relaciji čovjek-mašina (HMI).
Sve navedene komponente je potrebno softverski konfigurisati, potom parametrizirati te spojiti komunikacijskim protokolom u jedan kompaktan, cjelovit i funkcionalan sistem. Softverski inžinjerski paketi TIA Portal V15, MATLAB i EPLAN, poslužili su kao neophodan alat za realizaciju i istraživanje na ovu temu rada.
Implementacija kompletne PLC programske logike i rezultati simulacije, urađeni su na praktičnom modelu (maketi) u cilju demonstracije idejnoj rješenja i primjera potpune kontrole EMP-a nad zadanim procesom. Programske logičke jednačine, parametrizacija frekventnog pretvarača, komunikacija i druga podešenja kao i rezultati istraživanja su detaljno obrađeni i opisani u radu.