OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Nikolić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 19.01.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J EIvana Nikolić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Antioksidacijski potencijal, sadržaj ukupnih polifenola i cinka u sokovima aronije sa područja Bosne i Hercegovine “ u utorak 31.01.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Zorica Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Aldina Kesić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Predmet provedenog istraživanja je sok aronije (Aronia melanocarpa), bobice prepoznatljive po visokom sadržaju polifenolnih jedinjenja koja posjeduje jednu od najvećih in vitro antioksidativnih aktivnosti među voćem. Aktivni sastojci aronije je čine jednim od najvećih prirodnih antioksidanasa. Zbog toga su izolacija i identifikacija biološki aktivnih jedinjenja iz ploda aronije jedna od aktuelnih tema naučnih istraživanja. Tema ovog rada se upravo odnosi na proučavanje antioksidacijskog potencijala soka aronije. U istraživanju su korišteni sokovi aronije prikupljeni sa 13 različitih lokacija Bosne i Hercegovine.
Sa ciljem ispitivanja antioksidacijskog potencijala sokova određen je sadržaj polifenola i antioksidacijski kapacitet. Ukupan antioksidacijski kapacitet soka od aronije određen je indirektnom FRAP (engl. Ferric Reducting Antioxidant Power) metodom. U ovom istraživanju određen je i sadržaj polifenola Folin-Ciocalteu metodom. Uzorak koji pokazuje najveći antioksidacijski kapacitet dokazano je da pokazuje i najveći sadržaj polifenola. Istraživanje pruža relevantne dokaze o visokoj korelaciji antioksidacijske aktivnosti soka od aronije i sadržaja polifenola. U cilju upoređivanja antioksidacijske aktivnosti i sadržaja polifenola aronije sa ostalim bobičastim voćem određeni su navedeni parametri i za slijedeće uzorke: crna ribizla, borovnica i kupina kao i za uzorke cvekle, paradajza i šljive. Sokovi aronije pokazali su značajno veći antioksidacijski kapacitet kao i sadržaj ukupnih polifenola od ostalih analiziranih sokova.
Od 13 analiziranih uzoraka soka od aronije sa različitih geografskih područja, dva uzorka su uzeta sa istog lokaliteta ali su pripremljeni na različite načine, jedan postupkom pasterizacije a drugi hladnim cijeđenjem, bez pasterizacije. Rezultati analiza su pokazali da se postupkom pasterizacije, pospješuje ekstrakcija polifenola.
S obzirom da aronija sadrži različite koncentracije makro- i mikroelemenata, koji su važni kao esencijalni elementi u tragovima ili su potencijalno toksični, u zavisnosti od koncentracije, u uzorcima je određivan cink (Zn). Kvantitativna analiza na sadržaj cinka je rađena ICP-OES metodom. Vrijednosti koncentracije cinka se kreću u rasponu od 0.313mg/l do 0.665mg/l. Na osnovu dobijenih vrijednosti koncentracija može se zaključiti da svi uzorci sadrže koncentracije daleko ispod toksičnih. Jedan uzorak pokazuje znatno veću vrijednost cinka, u poređenju sa ostalima ( 4.548mg/l). Pretpostavljamo da su uzroci većeg sadržaja cinka u ovom uzorku sadržaj cinka u zemljištu i/ili uticaj antropogenih izvora zagađenja.

Ključne riječi: aronija, antioksidacijska aktivnost, polifenoli, cink, geografsko porijeklo