OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmin Djedović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Jasmin Djedović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Interakcija aktor sistema i brokera za poruke u programskim sistemima sa visokom frekvencijom poruka“, dana 29. 09. 2021. godine sa početkom u 15,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (101 Amfiteatar), pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Edin Pjanić, vanredni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amer Hasanović, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Emir Mešković, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Damir Demirović, vanredni profesor, uža naučna oblast Računarstvo i informatika, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Tradicionalni pristup izgradnji softverskih sistema predstavlja korištenje monolitne arhitekture. Glavni nedostaci ovakvog pristupa predstavljaju otežana skalabilnost, ograničenost korištenja tehnologija te poteškoće prilikom izmjene i nadogradnje sistema. Prema tome, većina modernih softverskih sistema teži ka mikroservisnoj arhitekturi kod koje svaka komponenta predstavlja zaseban sistemski proces. U oba slučaja, da bi sistem bio dovoljno performantan potrebno je koristiti prednosti paralelnog programiranja. U tu svrhu se nameće aktor sistem kao rješenje problema zastoja, brava i paralelnog pristupa. Međutim, iako aktor sistemi omogućavaju komunikaciju putem mreže, ovakav vid komunikacije ne pruža dovoljnu garanciju za dostavu poruka. Sistemi koji su dizajnirani u svrhu distribucije poruka putem mreže sa garancijom dostave poruka zovu se brokeri za poruke. Brokeri za poruke predstavljaju centralni sistem za distribuciju poruka putem mehanizama objave poruke u kanal, kao i pretplate na poruke u kanalu, pri čemu određeni brokeri pružaju garanciju dostave poruka čak i u slučaju kada pretplatnik nije dostupan na mreži.
U radu su istražene mogućnosti interakcije aktor sistema i brokera za poruke u svrhu komunikacije putem centraliziranog brokera umjesto direktne komunikacije dva aktora. Bitan aspekt istraživanja predstavlja mogućnost implementacije sistema koji omogućava funkcioniranje u slučaju kada jedan od aktora postane nedostupan u određenom vremenskom periodu. Kao rezultat istraživanja dizajniran je sistem za interakciju aktor sistema i brokera za poruke C++ aktor sistem i NATS broker za poruke.
U radu je predstavljena problematika prikupljanja podataka o trgovini sa elektronskih berzi pri čemu je iskoristišten predloženi dizajn za rješenje problema kao i daljnje mogućnosti za nadogradnju.