OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmin Hasić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Jasmin Hasić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Modeliranje vjerovatnoće prijevremene otplate mikrokredita“, dana 22.07.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Terija odlučivanja“ (Kvantitativna ekonomija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Jasmina Okičić, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 


REZIME RADA

Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na vjerovatnoću prijevremene otplate mikrokredita. Pod prijevremenom otplatom mikrokredita podrazumijeva se otplata dospjele i nedospjele glavnice i dospjele neplaćene kamate.
Sadržaj predmeta istraživanja je operacionaliziran putem faktora koji determinišu vjerovatnoću prijevremene otplate mikrokredita, odnosno putem socio-demografskih karakteristika klijenata, njihove kreditne sposobnosti te specifičnosti mikrokreditnog proizvoda.
Cilj istraživanja je da se objasni vjerovatnoća prijevremene otplate mikrokredita kroz realizaciju operativnih ciljeva istraživanja. Uvažavajući predmet istraživanja istraživanje je potvrdilo da na prijevremenu otplatu utiču socio-demografske karakteristike klijenata, njihove kreditne sposobnosti te specifičnosti mikrokreditnog proizvoda.
Rad, pored uvoda i zaključka, sadrži tri dijela. U prvom dijelu opisuje se teorijski dio i pregled literature. Drugi dio sadrži metodologiju istraživanja, dok treći dio sadrži rezultate istraživanja i diskusiju rezultata.
Ključne riječi: mikrokrediti, vjerovatnoća prijevremene otplate i binarna logistička regresija