OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmin Jamaković, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

 

Jasmin Jamaković, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Potrošnja goriva dampera BelAZ i emisija ugljen dioksida na primjeru PK „Turija“ RMU Banovići“, dana 27.01.2022. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Nedžad Alić, vanredni profesor,
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor,
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Edisa Nukić, docent
  uža naučna oblast „Opšta sigurnost“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

PK Turija predstavlja jedan od ukupno dva površinska kopa u okviru RMU Banovići gdje se vrši eksploatacija uglja.
Transport otkrivke i uglja na PK Turija vrši se damperima BelAz koji su sastavni dio ukupnog sistema površinske eksploatacije. Damperi čine jedan od glavnih potrošača goriva u površinskoj eksploataciji. Usljed sagorijevanja pogonskog goriva iz dampera dolazi do problema zagađenja okoline. Glavni izvor zagađenja su ispušni plinovi među kojima ugljen dioksid predstavlja najveći rizik od nepovratnih negativnih promjena.
Predmet istraživanja u ovom radu je proračun potrošnje goriva pojedinačno za svaki damper na PK Turija u periodu od šest mjeseci i određivanje količine ugljen dioksida koji je ispušten u atmosferu.
Najtačnija metoda za određivanje potrošnje goriva dampera je dobijanje podataka iz stvarnih rudarskih operacija. Emisija ugljen dioksida iz sagorjelog goriva može se odrediti mjerenjem na licu mjesta. Međutim, mjerni uređaji (jedinice) na mjestu za kontinuirani nadzor su skupe, te zahtijevaju trajno održavanje i rudnik ih ne posjeduje. Druga je mogućnost određivanje emisije ugljen dioksida pomoću matematičkih jednačina koje su date u svjetskoj literaturi. Najtačnija metoda za određivanje potrošnje goriva kamiona je dobijanje podataka na osnovu zabilježenih u praksi potrošenih količina za transportovanje.
U ovom radu je definisana prosječna potrošnja dizel goriva i emisija ugljen dioksida za date uslove na površinskom kopu Turija za transportne jedinice (dampere), uzimajući u obzir sve relevantne uticajne faktore. Na osnovu saznanja nakon obavljenog istraživanja dati su prijedlozi za poboljšanje i smanjenje potrošnje goriva, a time i emisije ugljen dioksida.
Budućnost razvoja Rudnika Površinska eksploatacija ogleda se u smanjenju emisije ugljen dioksida, a sve u cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu.