OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Kavgić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Jasmina Kavgić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: “Determinante prihvatanja okvira finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte” dana 03.10.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Računovodstvo” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Računovodstvo”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Finansije i finansijska poltika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

 

REZIME RADA


Zbog poteškoća u primjeni kompletnih Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), zatim zbog njihove stalne izmjene i povećanja kompleksnosti stvorila se potreba za jednostavnijim okvirom računovodstvenog izvještavanja. Stoga je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde 2009. godine objavio poseban set standarda tzv. Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS) sa ciljem da se finansijsko izvještavanje subjektima kojima je namijenjen učini lakšim.Opšti cilj magistarskog rada je da se identifikuju ključne determinante za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS) agregiranjem najvažnijih faktora na uzorku preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu postavljenog opšteg cilja postavljena je centralna hipoteza: Korištenjem naučnih metoda moguće je izvršiti identifikaciju i rangiranje faktora poslovnog odlučivanja o prihvatanju MSFI za MSS u izboru okvira finansijskog izvještavanja u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nezavisnu varijablu u istraživanju predstavljaju determinante prihvatanja okvira finansijskog izvještavanja. Indikatori za mjerenje nezavisne varijable su: jednostavnost primjene, trošak primjene, informacioni potencijal, prihvatljivost za sve veličine i djelatnosti i uticaj na finansijski rezultat i finansijski položaj. Zavisnu varijablu u istraživanju predstavlja odluka preduzeća o prihvatanju MSFI za MSS. U radu su testirane i detaljno analizirane četiri radne hipoteze.
Empirijsko istraživanje realizovano je na temelju prikupljanja primarnih podataka, online anketiranjem pri čemu je korišten anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. U anketnom upitniku je korištena Likertova skala sa pet stepeni slaganja. Ispitanici su mala, srednja i velika preduzeća, proizvodne, uslužne i trgovinske djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prikupljanje podataka izvršeno je na osnovu prigodnog uzorka.
Ključne riječi: MSFI za MSS, determinante za prihvatanje MSFI za MSS, faktorska analiza, agregiranje faktora, FBiH