OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Mahmutagić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U  TUZLI

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Tuzla, 10.03.2021. godine

O B A V I J E S T
Jasmina Mahmutagić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom

Disfagija nakon moždanog udara”

dana 22.03.2021. godine u 15,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.

2.Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.

3.Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

SAŽETAK Disfagija nakon moždanog udara je medicinski termin, a koristi se za opisivanje poremećaja gutanja.Cilj ovog rada je bioprikazati rezultate različitih studija u svijetu o disfagiji nakon moždanog udara.U radu je obuhvaćen širok raspon istraživanja koja uključuju prvenstveno manifestacije, rano otkrivanje, učestalost, jačinu, predviđanje, kao i prognoze disfagije nakon moždanog udara. Neka istraživanja se odnose na cerebralnu aktivaciju gutanja kao i pokretanje neuronskih mehanizama, te aspiraciju i upalu pluća uzrokovane disfagijom usljed moždanog udara. Rezultati istraživanja su pokazali da disfagija i u slučaju kad nije sama odgovorna za smrtnost nakon akutnog moždanog udara, dovodi do komplikacija koje otežavaju funkcionalni oporavak pacijenta. Rano otkrivanje i terapija disfagije kod pacijenata sa moždanim udarom mogu smanjiti mogućnost aspiracijske upale pluća.