OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Sejdinović, dipl. medicinski tehničar/sestra

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla


O B J A V L J U J E

 

Kandidat Jasmina Sejdinović, dipl. medicinski tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Učestalost akutnog infarkta miokarda u pacijenata sa arterijskom hipertenzijom“ dana 15.11.2022. godine sa početkom u 13,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.med.sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.med.sci. Sabina Salkić, docent za nastavni predmet „Urgentna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.med.sci. Olivera Batić-Mujanović, redovni profesor, za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Sehveta Mustafić, docent za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

U retrospektivnoj studiji evaluirana je učestalost akutnog infarkta miokarda u pacijenata sa arterijskom hipertenzijom u Službi opšte/porodične medicine Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla u odnosu na spol, dob, dužinu trajanja hipertenzije, udruženo oboljenje (atrijska fibrilacija i diabetes mellitus tip 2), te faktore rizika od kojih su uzeti u obzir pušenje cigareta i gojaznost. Istraživanje je provedeno u periodu od marta do maja 2021. Godine i uključilo je 160 ispitanika oba spola, starosne dobi od 40 do 80 godina života sa arterijskom hipertenzijom kod kojih se u jednom momentu razvio akutni infarkt miokarda. Svi ispitanici su podijeljni u dvije skupine: kntrolnu skupinu koju su činili ispitanici saverifikovanom arterijskom hipertenzijom kod kojih se u jednom momentu razvio akutni infarkt miokarda i eksperimentalnu skupinu koju su činili ispitanici koji su uz arterjsku hipertenziju imali neko od udruženiho boljenja (fibrilacija atrija i/ili diabetes mellitus tip 2). Rezultati istraživanja su pokazali da je veći bro ispitanika bio ženskog spola (51,88 %). Najveći broj ispitanika (55,63 %) je imalo verifikovanu hipertenziju u trajanju od 10 do 20 godina, 38,75 % ispitanika su konzumirali cigarete, sa podjednakim procentualnim udjelom kontrolnoj i eksperimentalnoj skupini. Infarkt miokarda se razvio kod 46,88 % ispitanika. U odnosu na spol, u eksperimentalnoj skupini, je bio veći procenat muških ispitanika sa infarktom miokarda (74,36%; p = 0,006), u odnosu na kontrolnu skupinu gdje nije zabilježena statistički signifikantna razlika (p = 0,205). U odnosu na dob, 50,38% ispitanika starosne dobi preko 55 godina života je doživjelo infarkt miokarda u odnosu na isptianike starosne dobi do 55 godina (31,03%) (P<0,05). U eksperimentalnoj skupini 70,83 % ispitanika kod kojih se razvio infarkt miokarda su imali hipertenziju u trajanju od 10 do 20 godina (p = 0,006), dok je u kontrolnoj skupini veći procenat ispitanika sa infarktom miokarda(50 %) zabilježen kod ispitanika sa dužinom trajanja hipertenzije preko 20 godina (p = 0,205). Infarkt miokarda se razvio kod 35 % ispitanika bez udruženogo boljenja, u odnosu na ispitanike sa udruženim oboljenjem, gdje se infarkt miokarda razvio kod 57,85 % ispitanika (p = 0,006). Od ukupnog uzorka, gojaznih je bilo 145, gdje je kod 73 ispitanika (50,34%) zabilježen infarkt miokarda. Pušenje cigareta bilo je dokazano kao faktor rizika kako u kontrolnoj, tako i u eksperimentalnoj skupini (p< 0,005). U kontrolnoj skupini ispitanika koji su konzumirali cigarete, kod 51,61 % se razvio infarkt miokarda. U eksperimentalnoj skupini ispitanika sa pozitivnim pušačkim statusom zabilježen je infarkt miokarda kod 77,42 % ispitanika. Najučestaliji prateći simptom kod ispitanika kontrolne skupine je bilo otežano disanje (61,70 %), dok je kod ispitanika eksperimentalne skupine dominantan simptom bio bol u prsima (71,43 %). Ispitanici esksperimentalne skupine imaju 2,82 puta veću šansu za nastanak i razvoj infarkta miokarda u odnosu na ispitanike kontrolne skupine. Ispitanici stariji od 55 godina imaju 1,20 puta veću šansu za nastanak i razvoj infarkta miokarda u odnosu na pacijente do 55 godina. Muškarci imaju 1,20 puta veću šansu za nastanak i razvoj infarkta miokarda u odnosu na žene.

Ključne riječi: arterijska hipertenzija, infarkt miokarda, faktori rizika