OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasna Muftić, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Jasna Muftić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj sistema nagrađivanja na motivaciju zaposlenika u računovodstvenim službama banaka“, dana 16.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
 3. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr. sci. Selma Smajlović, docent – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Motivacija zaposlenika je unutrašnja ili vanjska sila koja potiče pojedinca da postigne svoje poslovno ili radno okruženje učinkovitim i produktivnim. Motivacija zaposlenika je ključna za uspjeh preduzeća jer povećava produktivnost, jača radne odnose, smanjuje fluktuaciju zaposlenika, poboljšava zadovoljstvo klijenata i podstiče inovativnost.
Motivisanost zaposlenika u računovodstvenim službama banaka je od velikog značaja za uspješnost procesa poslovanja, što ujedno utiče i na samu konkurentnost banaka. U savremenom poslovanju sve više se stavlja fokus na upravljanje ljudskim ponašanjem na radnom mjestu, što pozitivno utiče na planiranu realizaciju posla. Ako se na adekvatan način upravlja ljudskim resursima, unapređuje se poslovna uspješnost i tržišna pozicija banke kroz osnaživanje zaposlenika koji s druge strane, motivisanije i kvalitetnije ispunjavanju svoje radne zadatke.
U okviru ovog magistarskog rada predmet analize su bili sistemi nagrađivanja koje utiču na motivaciju zaposlenika u računovodstvenim službama banaka. Kroz terorijsko i empirijsko istraživanje, posmatrane su različite motode i načini motivisanja zaposlenika u računovodstvenim službama banaka. Primarno istraživanje, obuhvatilo je 14 banaka sa područja FBiH od toga, 40 ispitanika (28 žena i 12 muškarca). Istraživanje je provedeno korištenjem online anketnog upitnika, a obrada podataka je vršena u statističkom programu IBM SPSS, kao i Microsoft Excel.

Ključne riječi: motivacija zaposlenika, materijalno nagrađivanje, nematerijalno nagrađivanje, ljudski resursi.