OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jovanka Mitrić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Jovanka Mitrić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “ Procjena ekološkog statusa rijeke Lukavac primjenom zajednica makrozoobentosa“  u petak 29.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati i 30 minuta
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Isat Skenderović, redovni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr sc. Edina Hajdarević, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr sc. Alen Bajrić, docent, član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


Rezime rada
Istraživanje makrozoobentosa rijeke Lukavac, koje je predstavljeno u ovom radu, sprovedeno je u junu 2022. godine. Uzorkovanje je obavljeno na 15 lokaliteta. Glavni cilj ovog istraživanja je bio definisanje pouzdanih indikatorskih taksona zajednice makrobeskičmenjaka za određivanje kvaliteta istraživane rijeke. Rezultati su pokazali da su svi lokaliteti imali slične fizičko-hemijske osobine i da imaju II klasu kvaliteta vode koja se karakteriše kao voda koja se u prirodnom stanju može upotrebljavati za kupanje i rekreaciju građana, za sportove na vodi, za gajenje drugih vrsta riba (Cyprinidae), osim plemenitih vrsta riba (Salmonidae). Na 15 istraživanih lokaliteta, identifikovano je ukupno 375 jedinki makrozoobentosa, raspoređenih u 17 vrsta i 11 redova. Utvrđena je i procjena ekološkog stanja i kvaliteta vode na istraživanim lokalitetima izračunavanjem biotičkih indeksa. Statistička analizira dobijenih podatake rađena je korištenjem savremenih softvera. Kada posmatramo sve indekse zajedno može se uočiti da skoro svi lokaliteti imaju kvalitet vode koji pripada klasi 2. Izuzetak su lokaliteti L11 i L12 kod kojih je klasa vode 3, što znači da suviše opterećeni organskim zagađenjem.