OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Karzić Mevludin, bach.-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Karzić Mevludin, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rada pod nazivom: „Uticaj ispucalosti krečnjaka na njegovu pritisnu čvrstoću“, dana 24.04.2024. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali broj 69/II Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Mineralogija i petrologija“,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Tematika rada jeste analiza i sinteza ranije izvedenih istraživanja i ispitivanja na uzorcima krečnjaka, kao i obrada, ispitivanje i analiza dodatnih laboratorijskih opita na uzorcima krečnjaka iz istih bušotina.
Kroz rad opisani su postupci ispitivanja jednoosne pritisne čvrstoće krečnjaka na uzorcima cilindričnog oblika, ispitivanja čvrstoće u tački na cilindričnim uzorcima, kao i određivanje sadržaja CaCO3.
Problematika rada fokusirana je na detaljnu determinaciju postojanosti, orijentacije, ispune pukotina, kao i uticaj navedenih faktora na čvrstoću uzorka.
Za izradu rada izvršena je analiza i sinteza rezultata 225 ranije ispitanih uzoraka, od čega je na 75 uzoraka, ispitana jednoaksijalna čvrstoća, a na 155 uzoraka izvršen je opit čvrstoće u tački. Dok su u okviru novoizvedenih laboratorijskih ispitivanja obrađena i ispitana 33 uzorka, od čega je na 21 uzorku ispitana jednoaksijalna čvrstoća, a na 12 uzoraka čvrstoća u tački.
Kroz rad izvršena je analiza ranije i novoizvedenih laboratorijskih opita, sa usporedbom dobijenih rezultata prve i druge faze ispitivanja, sa osvrtom na postojanost, orijentaciju i ispunu pukotina, te njihov uticaj na jednu od glavnih mehaničkih osobina sijene, čvrstoću.
Sa obzirom da je na svim ispitanim uzorcima određen sadržaj kalcijumkarbonata, izvršena je analiza uticaja sadržaja CaCO3 na čvrstoću krečnjaka.
Također, dat je osvrt na odnos čvrstoće u tački sa jednoosnom pritisnom čvrstoćom krečnjaka. Pri čemu se zbog jednostavnosti, isplativosti i ponekad nemogućnosti uzimanja reprezentativnih uzoraka potrebnih za ispitivanje jednoosne pritisne čvrstoće, na terenu uzimaju uzorci za ispitivanje čvrstoće u tački, odnosno PLT (Point load test). Prema navedenom izvršena je analiza navedenog odnosa, pri čemu su predloženi korektivni obrasci, pomoću kojih se na osnovu ispitane čvrstoće u tački mogu dobiti jednake ili približno jednake vrijednosti jednoosne pritisne čvrstoće.