OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 02.04.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Kemal Avdić, bachelor ing. agronomije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Inventarizacija i odabir fenotipova drijena za ekološki uzgoj“ u Sali za sjednice na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 05.04.2021. godine u 10:00 sati,
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Emir Imširović, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Besim Salkić, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

U posljednje dvije decenije konzumacija organske hrane se znatno povećala. Novija naučna istraživanja ukazuju da potrošači kupuju organsku hranu uglavnom zato što vjeruju da su proizvodi sigurniji, zdraviji, kvalitetniji i bolji za životinje i okoliš. Iako prodaja organske hrane raste zadovoljavajućom brzinom i dalje postoji dosta prostora za napredak. Rezultati brojnih studija potvrđuju da stopa rasta potražnje organskih namirnica daleko premašuje ukupnu stopu rasta potražnje za hranom. Drijen (Cornus mas L.) se svojim osobinama svrstava među najpogodnije vrste za ekološku proizvodnju. Prilagodljiv je na različite abiotičke faktore i otporan je na brojne štetočine i bolesti. U cilju utvrđivanja najboljih osobina radi daljnje reprodukcije izvršeno je mjerenjem fizičkih veličina, određivanje koeficijenata varijacije i analiza hemijskih karakteristika plodova drijena ubranih sa 6 samorastućih stabala iz neurbanog područja označenih s DKA1, DKA2, DKA3, DKA4, DKA5 i DKA6. Rezultati ispitivanja mogu biti vrijedan materijal za buduća istraživanja, selekciju i vegetativno razmnožavanje drijena. Analizom važnijih agrohemijskih svojstava tala sa 3 lokacije, utvrđena je njihova pogodnost za ekološku proizvodnju drijena. Analizirana su sljedeća agrohemijska svojstva: pH reakcija tla, raspoloživost fosfora i kalija te raspoloživost mikroelemenata i ukupni sadržaj teških metala. Tlo sa lokacije 3 je pogodno za ekološko proizvodnju, ali je potrebna popravka tla gnojidbom, kondicioniranjem i kalcizacijom. Tla sa lokacije 1 i 2 se ne mogu upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji bez prethodnog uklanjanja suviška teških metala.
Ključne riječi: Ekološka proizvodnja, drijen, Cornus mas L., fizičke karakteristike, hemijski sastav, agrohemijska svojstva