OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kenan Kendić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 13.09.2022. godine


O B A V I J E S T


Kenan Kendić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komparativna analiza motoričkih sposobnosti djece predškolskog uzrasta iz Bosne i Hercegovine i SR Njemačke”, dana 29.09.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Edina Šarić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Senad Mehmedinović, docent na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Generalni cilj istraživanja bio je procjeniti fundamentalne motoričke sposobnosti djece predškolskog uzrasta, te utvrditi da li postoje razlike u lokomotornim vještinama i vještinama kontrole lopte ispitanika iz Bosne i Hercegovine i SR Njemačke. Cilj istraživanja je bio i utvditi da li postoje razlike između dječaka i djevojčica u lokomotornim vještinama i vještinama kontrole lopte, te postoji li povezanost između hronološke dobi i koeficijenta grube motorike. Pored navedenih ciljeva, istraživanjem će se provjeriti da li postoje faktori koji predstavljaju latentnu strukturu fundamentalnih motoričkih sposobnosti kod djece predškolskog uzrasta. Istraživanjem je obuhvaćen prigodni uzorak ispitanika djece predškolskog uzrasta iz Montersori vrtića Tuzla (BiH) i djece vrtića „Mainkrokodile GmbH, Frankfurt “ SR Njemačka. Uzorak se sastojao od ukupno 79 ispitanika, od čega je prvi subuzorak činilo 39 ispitanika iz Bosne i Hercegovine, od toga je 16 ispitanika muškog spola, a 23 ženskog spola. Drugi subuzorak je činilo 40 ispitanika iz SR Njemačke od čega je 16 muškog spola, a 24 ženskog spola. U svrhu provjere postavljeng cilja istraživanja primjenjen je Test za procjenu grubih motoričkih sposobnosti (TGMD 3). Za provjeru postavljenih ciljeva istraživanja primjenjena je deskriptivna i inferencijalna statistika, izračunati su osnovni statistički parametri, te je primjenjen t-test za nezavisan uzorak ispitanika, Mann-Whitney U test, univarijatna analiza varijance, korelacijska analiza, te multivarijatna metoda diskriminacijske analize, kao i eksplorativna faktorska analiza. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja generalno se može zaključiti da djeca iz Bosne i Hercegovine na nivou statističke značajnosti ostvaruju bolje rezultate u grubim motoričkim sposobnosti koje se odnose na lokomociju i kontrolu loptom u odnosu na djecu iz SR Njemačke. Ovako dobijeni rezultati mogu poslužiti edukatorima-rehabilitatorima da koncipiraju program za razvoj grube motorike kod djece koja su ostvarila slabije rezultate, te da se kvartalno ocjenjuje progres pojedinca i evaluira uspjeh programa za razvoj grube motorike.
Ključne riječi: predškolska dob, motoričke razlike, povezanost, odstupanje, gruba motorika