OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lamija Kovačević, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Lamija Kovačević, bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Optimizacija procesnih parametara procesa biosorpcije jona Zn (II) i Mn(II) primjenom biosorbenta na bazi ostataka voća i povrća“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.09.2023. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Amra Bratovčić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Danas se u vodu ispuštaju razni toksini koji dovode do velikog zagađenja vode. Mnogi teški metali iz raznih industrija poput metalo prerađivačke industrije i farmaceutske industrije, te bolnica, ispuštaju se u prirodne vodotokove što ih čini nesigurnim za ljudsku upotrebu. Najčešće pronađeni teški metali su bakar, olovo, hrom, cink i mangan. Ukoliko su prisutni u visokim koncentracijama, mogu biti vrlo toksični za zdravlje i okolinu. Da bi se dobila čista i sigurna voda potrebno je ukloniti toksične supstance poput teških metala. Otpad iz domaćinstva poput ostataka kore od voća i povrća mogu da se koriste kao dobri adsorbensi za uklanjanje teških metala iz onečišćene vode.
U radu će biti ispitani uticaji različitih parametara poput pH, brzine miješanja, vremena kontakta i temperature na adsorcioni kapacitet adsorbensa na bazi ostataka voća i povrća poput kore jabuke, paradajza i krompira. Upotreba kućnog otpada, poput ovog može se koristiti kao dobar i lako dostupan materijal za biosorpciju i uklanjanje teških metala poput odabranih Zn i Mn, te tako stvoriti učinkovite i jeftine materijale za prečišćavanje otpadnih voda.