OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Čandić, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Lejla Čandić, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Asocijacija jednonukleotidnog polimorfizma 1633T/C (rs2227543) interleukin 8 gena i hipertenzije“, u srijedu 21.02.2024. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Vesna Hadžiavić, redovni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Aldijana Avdić, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Suad Širanović,docent uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Hipertenzija je tiha, podmukla bolest, koja se godinama ne mora fenotipski ispoljavati, i kada se detektuju visoke vrijednosti krvnoga pritiska, tada se najčešće već manifestiraju i različita oštećenja koja su njime izazvana. Detekcija rizičnih faktora, osim sredinskih, svakako podrazumijava i identifikaciju rizičnih gena, odnosno njihovih polimorfizama koji doprinose razvoju kompleksne hipertenzije. Međutim precizna identifikacija rizičnih polimorfizama za razvoj hipertenzije je otežana činjenicom da više faktora utiče na krvni pritisak. Ipak svako istraživanje pojedinog genetičkog polimorfizma predstavlja doprinos razumijevanju razvoja hipertenzije. Sprovedeno istraživanje predstavlja analizu asocijacije jednonukletidnog polimorfizma rs2227543 interleukin 8 gena, a koji predstavlja varijaciju u smislu da se timin javlja umjesto citozina na poziciji -1633 u intronu 3 IL 8 gena.

Istraživanje je obuhvatilo 63 ispitanika oba spola starijih od 18 godina, i to 33 ispitanika sa dijagnosticiranom hipertenzijom i 30 zdravih ispitanika, kontrolnih, koji do trenutka uzimanja uzorka nisu imali dijagnostikovanu hipertenziju niti neku drugu kardiovaskularnu bolest. Ispitanici su u potpunosti obavješteni o protokolu istraživanja, potpisali su saglasnost o dobrovoljnom davanju uzorka krvi za izolaciju i molekularno genetičku analizu. Nakon izolacije DNK, genotipizacija je urađena PCR-RFLP metodom.

U skupini ispitanika sa hipertenzijom 28% je imalo genotip CC, dok po 36% imalo je genotip CT i TT. U kontrolnoj skupikod 17% ispitanika utvrđen je genotip CC, 60% ispitanika je imalo genotip CT i 23% je imalo TT genotip. Utvrđena je veća frekvencija alela T u obje skupine ispitanika, ali razlika frekvencije alela u ukupnom uzorku i poduzorcima nije statistički značajna.Komparacijom distribucije genotipova u grupi ispitanika sa hipertenzijom u odnosu na kontrolnu grupu ispitanika također nisu zabilježene statistički značajne razlike.
Rezultati ovog istraživanja ukazuju na to da se jednonukleotidni polimorfizam rs2227543 IL-8 gena ne može smatrati rizičnim faktorom za razvoj hipertenzije, ali ipak sugeriraju da njegov uticaj na razvoj hipertenzije treba istraživati zajedno sa drugim genetskim i sredinskim faktorima.

Ključne riječi: hipertenzija, IL8 gen, genotip, polimorfizam;