OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Đug

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Lejla Đug javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog radnika u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 15.03.2022. u 10:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalnapolitika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sc. Erna Lučić, vanredna profesorica izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalnapolitika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sc. Nusreta Salić, docentica izabrana za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika“na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Organizacijska struktura i prototip institucija psihijatrije u zajednici na teritoriji cijele FBiH su Centri za mentalno zdravlje (CMZ), kao integralni dio primarne zdravstvene zaštite čija je djelatnost povezana sa sektorom socijalne zaštite i socijalnim aspektom uopće. U istraživanju se krenulo od pretpostavke da socijalni radnik u radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica ima značajnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života i rezultatima liječenja.Doprinos socijalnog rada u oblasti zdravstva je veliki.U radu sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja i članovima njihovih porodica socijalni radnik primjenjuje različite metode i pristupe kao što su: metoda socijalnog rada sa pojedincem – individualni rad, socijalni rad sa porodicom gdje je zadatak saniranje narušenih porodičnih odnosa, socijalni rad sa grupom i socijalni rad u lokalnoj zajednici gdje socijalni radnik ima ulogu posrednika u stvaranju uslova za ponovnu adaptaciju u lokalnoj zajednici nakon završenog liječenja.Kao instrument za empirijsko istraživanje poslužio je upitnik konstruisan za potrebe ovog istraživanja. Uzorak ispitanika činili su profesionalci zaposleni u centrima za mentalno zdravlje, klinikama za psihijatriju, ustanovama socijalne zaštite i nevladinim organizacijama. Rezultati istraživanja pokazuju da socijalni radnik kao ravnopravan član multidiciplinarnog tima u Centrima za mentalno zdravlje ima značajnu ulogu u socijalnoj i profesionalnoj dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji, kako u institucionalnoj tako i u vaninstitucionalnoj zaštiti korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica, te unapređenju mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici.