OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br. 2


O B J A V LJ UJE

Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”‘» u petak 23.07.2021. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uža naučna oblast ”Površinska eksploatacija mineralnih sirovina”, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast ”Površinska eksploatacija mineralnih sirovina”, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr. sc. Samir Nurić, redovni profesor, uža naučna oblast ”Površinska eksploatacija mineralnih sirovina”, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 

REZIME RADA

S obzirom da su na površinskom kopu ”Čubrić”, Rudnika mrkog uglja ”Banovići”, količine uglja za eksploataciju predviđene projektnom dokumentacijom otkopane, potpuno i trajno su obustavljeni radovi na eksploataciji uglja. Površinskom eksploatacijom uglja degradirane se velike površine zemljišta.
Prema odredbama Zakona o rudarstvu, privredno društvo koje je vršilo eksploataciju mineralne sirovine ima obavezu da u etapama ili najkasnije po završetku eksploatacije degradirane površine konačno zaštiti, sanira i tehnički uredi. Poslije toga neophodno je izvršiti biološku rekultivaciju ili prenamjenu zemljišta.
U radu su analizirane mogućnosti prenamjene kratera bivšeg površinskog kopa ”Čubrić”. Završetkom radova na eksploataciji uglja formirane su površine na odlagalištima i u otkopnom prostoru (krateru kopa). Jedna od mogućih namjena raspoloživog prostora odnosno površina platoa i kosina svih odlagališta kopa jeste nakon tehničke, privođenje prikladnoj biološkoj rekultivaciji. Krater kopa je analiziran kao potencijalna lokacija za formiranje: vodene akumulacije (”jezera”), deponije šljake i pepela, vanjskog odlagališta otkrivke površinskog kopa ”Turija”. Kao adekvatno rješenje, odabrana je namjena otkopnog i odlagališnog prostora PK ”Čubrić” za odlaganje otkrivke (jalovine) sa PK ”Turija”.
Sanacijom kratera površinskog kopa smanjuje se površina zemljišta degradiranog rudarskim radovima, odnosno smanjuje se negativni uticaj površinske eksploatacije na okoliš (životnu sredinu).