OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Epidemiološke karakteristike virusa SARS COV-2 na području dobojske regije“ dana 06.05.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Fejzo Džafić, vanredni profesor za nastavni predmet „Klinička imunologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet „Fiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Merima Gegić, docent za nastavni predmet „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

Cilj istraživanja je bio da se dokaže učestalost prisustva virusa SARS CoV-2 na teritoriji Dobojske regije u periodu od oktobra 2020. godine do jula 2021. godine. U istraživanje je uključeno 8.769 ispitanika sa područja Dobojske regije (Doboj, Modriča, Derventa, Teslić, Šamac, Brod i Petrovo) čiji su uzorci brisa nazofarinksa na virus SARS CoV-2 dostavljeni putem Higijensko-epidemioloških službi svaki radni dan u službu Mikrobiologije Dobojske bolnice u periodu od oktobra 2020. do jula 2021. godine. Ispitanike smo podijelili prema polu, a na osnovu starosne dobi formirali 4 grupe: I grupa (0-15 godina), II grupa (15-40 godina), III grupa (40-60 godina) i IV grupa (>60 godina). Period koji smo obrađivali imao je tri godišnja doba: jesen (oktobar, novembar i decembar 2020. godine), zima (januar, februar, mart 2021. godine) i proljeće (april, maj, jun 2021. godine) pa su ispitanici obrađeni i prema njima. Brisevi koji su korišteni u istraživanju bili su pod pod nazivom Viral Transport Tube WithSwab (Himedia Laboratories Pvt Ltd, Indija). Uzimanje uzorka se vršilo tako da se bris uvuče u obje nosnice do pojave otpora i zarotira uz pritisak o sluznicu, a zatim se bris uroni u fiziološku otopinu i prelomi na označenom mjestu..
Ukupan broj ispitanika koji su testirani na SARS CoV-2 iznosio je 8.769, od čega je 3.777 (43,1%) bilo pozitivno, dok je 4.992 (56,9%) bilo negativno.
Najveći broj ispitanika testirao je grad Doboj ukupno 3.341, od kojih je 1.304 (39,0%) bilo pozitivno i 2.037 (61,0%) negativno. Druga po broju ispitanika je opština Teslić 1.443 ispitanika od kojih je 751 (52,0%) pozitivnih i 692 (48,0%) negativnih. Treća opština je Modriča sa ukupnim brojem od 1.334 ispitanika, koje čine 524 (39,3%) pozitivni i 810 (60,7%) negativni. Četvrta opština je Derventa sa ukupnim brojem od 1.158, od kojih je 541 (46,7%) pozitivnih, i 617 (53,3%) negativnih. Peta je opština Šamac, koji je imala 780 ispitanika od kojih je 381 (48,8%) pozitivanih, a 399 (51,2%) negativnh. Šesta opština je Brod, koji je imao 502 ispitanika, od kojih je 192 (38,2%) pozitivnih, dok je 310 (61,8%) bilo negativno. Poslednja, sedma opština po broju ispitanika je Petrovo 211, od kojih su 84 (39,8%) bili pozitivni i 127 (60,2%) negativni.
Od ukupnog broja ispitanika broj pozitivnih uzoraka na SARS CoV-2 iznosio je 3.777 (43,1%), od čega je broj pozitivnih ispitanika ženskog pola iznosio je 1.957 (51,8% ) a broj pozitivnih ispitanika muškog pola iznosio 1.820 (48,19%). Tokom ispitivanja učestalosti pozitivnih ispitanika na osnovu definisanih starosnih grupa, najviše pozitivnih ispitanika imala III starosna grupa (40-60 godina) u kojoj je od ukupno 3.225 ispitanika bilo 1.428 (44,3%) pozitivno zatim II starosna grupa (15-40 godina), sa 2.496 ispitanika od kojih je 1.075 (43,1%) bilo pozitivno, zatim IV starosna grupa ( >60 godina) sa 2.766 ispitanika, od kojih je 1.183 (42,8%) bilo pozitivno i na kraju I starosna grupa (0-15 godina) 282 ispitanika sa 91 pozitivanih (32,3%).
Najveći broj testiranih ispitanika bio je u toku jeseni (oktobar, novembar i decembar 2020. godine) ukupno 3.862 sa 1.728 (44,7%) pozitivnih, u proljeće (april, maj i jun 2021. godine) broj ispitanika bio je 2.524 , od čega je pozitivnih 1.066 (42,2%). dok je u zimu (januar, februar i mart 2021. godine), bilo 2.383 ispitanika gdje je broj pozitivnih iznosio 983 (41,3%).