OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ljubica Sarvaš, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Ljubica Sarvaš, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Lipidni profil žena u menopauzi sa područja Posavske županije“ dana 23.02.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Lejla Mešalić, vanredni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Igor Hudić, docent za nastavni predmet „Klinička imunologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Fatima Hukić, docent za nastavni predmet „Klinička laboratorijska dijagnostika“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Menopauza predstavlja izostanak menstruacija za period duži od godinu dana a posljedica je promjene u funkciji jajnika. Obično se javlja između 45. i 55. godine života. To je optimalan period za ispitivanje općeg zdravlja žene i praćenje fizioloških promjena koje dolaze sa menopauzom. Uzvišeni cilj koji postavljamo pred sebe je sretna i zdrava žena. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi uticaj menopauze na koncentraciju pojedinih lipida, C reaktivnog proteina, kao i uticaj BMI i odnosa obima struk/kukovi na lipidni profil žena u menopauzi. Istraživanjem je obuhvaćeno 50 zdravih žena u menopauzi životne dobi od od 45-55 godina života, s područja Županije Posavske, dok je kontrolnu grupu činilo 50 žena s redovnim menstruacijama životne dobi od 45-55 godina.
Žene u menopauzi imale su značajno više vrijednosti holesterola, triglicerida i LDL-a, kao i veći obim struka i WHR-a u odnosu na žene sa redovnim menstruacijama, ali je shodno tom vidljiva i razlika u stilu života kod obje skupine žena. Nije nađena razlika u vrijednostima HDL-a u odnosu na žene s redovnim menstruacijama. Žene u menopauzi značajno su manje prakticirale tjelovježbu, isto tako imale su neadekvatnije prehrambene navike u odnosu na žene s redovnim menstruacijama. Kod svih žena treba poticati usvajanje navika zdravog načina prehrane, redovite tjelovježbe, kontrole tjelesne težine, mentalnog treninga i redovitog probira na maligne bolesti.