OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mahir Huremović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Mahir Huremović javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Institucionalni i vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 14.10.2021. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Cilj istraživanja je bio ispitati, analizirati i utvrditi ostvarene rezultate socijalne zaštite porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona. U procesu istraživanja primjenjene su sljedeće metode: analiza, sinteza, apstrakcija, specifikacija, komparativna metoda, statistička metoda, metoda ispitivanja i metoda analize sadržaja, a od tehnika istraživanja anketa i intervju. Rezultati istraživanja su iskazani pomoću tabela i različitih grafikona. Za izračunavanje statističkih podataka koristio se program SPSS 16.0. Uzorak istraživanja se sastojao od dvije grupe ispitanika. Prvu grupu od osamdeset ispitanika su činili nosioci domaćinstava iz porodica nestalih, a drugu grupu ispitanika je činilo dvanaest socijalnih radnika koji imaju iskustvo u socijalnom radu s porodicama nestalih osoba u Centrima za socijalni rad, Centrima za mentalno zdravlje i nevladinim organizacijama.
Rezultati istraživanja potvrđuju da postojeći institucionalni i vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite porodica nestalih nisu dovoljni da bi se trajnije riješilo stanje socijalne potrebe porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona. Pored traume, nezaposlenost, siromaštvo, socijalna isključenost, psiho-socijalne posljedice rata, sporost i slabi rezultati u traženju nestalih članova porodice, najčešći su rizici sa kojima se u zadovoljavanju socijalnih potreba suočavaju članovi porodica nestalih. Centri za socijalni rad i Centri za mentalno zdravlje nisu kadrovski, organizaciono i materijalno osposobljeni da pruže kvalitetniju institucionalnu socijalnu zaštitu porodicama nestalih osoba. Neophodna je intenzivnija saradnja i bolja koordinacija u radu između Centra za socijalni rad i domaćih i međunarodnih nevladnih organizacija u cilju pružanja kvalitetnije socijalne zaštite članovima porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu rezultata istraživanja možemo zaključiti da je Međunarodni komitet Crvenog križa u saradnji sa lokalnim organizacijama Crvenog križa i udruženjima porodica nestalih ostvario izuzetno značajnu humanu misiju u procesu traženja nestalih i pružanju socijalne i psihosocijalne pomoći i podrške porodicama nestalih osoba.