OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maid Mukinović, bachelor primijenjene hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Maid Mukinović, bachelor primijenjene hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparativna analiza efikasnosti različitih supstrata za uklanjanje teških metala iz vode“, u četvrtak 13.07.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Aldina Kesić, redovni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Almir Šestan, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, redovni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK
Zagađenje okoliša opasnim materijama poput teških metala danas je jedan od najznačajnijih globalnih problema, zbog čega se svuda u svijetu traže i razvijaju nove metode i tehnike za njihovo efikasno i sigurno uklanjanje. Alternativu predstavljaju prirodni i jeftini adsorbenti kao što su huminske kiseline, aktivni mulj i bentonit. Cilj ovog rada je izvršiti komparaciju jeftinih i lako dostupnih supstrata (huminske kiseline, aktivni mulj, bentonit), prikazati efikasnost uklanjanja teških metala pomoću istih i istražiti i predstaviti novija istraživanja vezana za pomenute supstrate. Izvršena je kompleksacija metalnih kationa (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, Fe3+, Al3+, Co2+, Cd2+, Cr3+) sa supstratima pri različitim parametrima. Rezultati istraživanja su pokazali da huminska kiselina najbolje adsorbuje Pb2+, a najslabije Cu2+. Aktivni mulj najbolje adsorbuje Fe3+, a najslabije Al3+. Bentonit najbolje adsorbuje Ni2+, a najslabije Cr3+. Usporedbom efikasnosti uklanjanja Cu2+ pomoću huminske kiseline i aktivnog mulja utvrđeno je da aktivni mulj bolje adsorbuje Cu2+. Također poređenjem efikasnosti uklanjanja Pb2+ pomoću istih supstrata utvrđeno je da aktivni mulj bolje adsorbuje Pb2+. Usporedbom efikasnosti uklanjanja Ni2+ pomoću huminske kiseline i bentonita utvrđeno je da bentonit bolje adsorbuje Ni2+. Istraživanje je pokazalo da prirodni supstrati grade stabilne komplekse sa metalnim kationima i efikasno ih uklanjaju iz okoliša. Novija istraživanja sugeriraju na to da se određenim modifikacijama supstrata njihova adsorpcijska svojstva značajno poboljšavaju. Navedeni prirodni supstrati predstavljaju alternativu za skupe adsorbente, jer su dostupni, ekonomični i postupak za uklanjanje opasnih materija iz okoliša je jednostavan.
Ključne riječi: Teški metali, adsorpcija, huminska kiselina, aktivni mulj, bentonit