OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Bošnjaković, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E

Maida Bošnjaković, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Metodologija izbora i proračuna rotorskih pokretača kod pogona tračnih transportera“, dana 24.05.2024. godine sa početkom u 11,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-Stelekt, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor-predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Mensur Kasmuvić, vanredni profesor-mentor/član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor-član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije, dr.sci. Mario Pejdanović, vanredni profesor, uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

REZIME RADA

U ovom magistarskom radu obrađena je problematika izbora i proračuna rotorskih pokretača kod kliznokolutnih asinhronih motora u pogonu tračnih transportera.
Tračni transporter je jedan od ključnih elemenata u raznim procesnim sistemima, kao i u većini proizvodnih procesa. Karakteristično mjesto primjene tračnih transportera su rudnici, naročito rudnici sa površinskom eksploatacijom. Tračni transporteri koji se koriste za transport rastresitog materijala najčešće su velikog kapaciteta što znači da su za njihovo pokretanje potrebni pogoni velikih snaga. Pogoni velikih snaga se zbog tehničkih i ekonomskih razloga u velikom broju slučajeva realizuju sa motorima za više naponske nivoe, npr 3, 6 ili 10 kV. Zbog potrebne velike snage vrlo često se pogon transportera realizuje sa više pogonskih motora.
U rudnicima sa površinskom eksploatacijom, tračni transporteri velike snage najčešće se pogone trofaznim asinhronim kliznokolutnim motorima nominalnog napona 6 kV i nominalne snage od 200 do 1000 kW. Savremene metode pokretanja pogona tračnog transportera zahtijevaju da se uz svaki motor postavi pripadajući rotorski pokretač, sa višestepenim otporničkim uređajem koji ima trostruku ulogu: da smanji polaznu struju prilikom zaleta motora, da prilagodi moment motora momentu tereta i da u trajnom radu obezbijedi izjednačavanje karakteristika pogonskih motora.
Izbor i proračun rotorskih pokretača (otpornika) kod višemotornih pogona transportera sa VN asinhronim kliznokolutnim motorima predstavlja vrlo složen problem. To je zbog toga što je pored mehaničke karakteristike motora potrebno uzeti u obzir i zakonitosti rada samog transportera sa gumenom trakom.
Zalet najčešće započinje po momentnoj karakteristici neopterećenog, tj. praznog transportera, pri čemu prelasci sa jedne momentne karakteristike na drugu, nastaju nakon tačno zadatih vremenskih intervala ili na bazi informacije o vrijednostima električnih veličina motora (efektivna vrijednost struje statora, frekvencija struje rotora, promjena struje statora). Rotorski pokretači se dimenzionišu tako da omoguće pokretanje transportera i sa punim teretom. Zaleti sa punim teretom u praksi nisu tako rijetka pojava. Potreba za pokretanjem sa punim teretom javlja se npr. nakon reagovanja uređaja za zaštitu, zaustavljanja transportera u slučaju nužde ili iz bilo kojeg drugog razloga kada je transporter zaustavljen, a traka zapunjena.
Praktični dio istraživanjaje obavljen na elektromotornim pogonima tračnih transportera koji se nalaze u pogonu na Površinskom kopu „Turija“ Rudnika mrkog uglja „Banovići“.