OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Čičkušić, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Maida Čičkušić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Utjecaj promjena u računovodstvenim procjenama uzrokovanih pandemijom na uspješnost poslovanja preduzeća“, dana 16.07.2024. godine u 15,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast „Računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Tuzli) i
 3. Dr. sci. Amira Pobrić, vanredni profesor – član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo i revizija” na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu – ekv. Uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr. sci. Amra Babajić, vanredni profesor – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Ekonomska teorija i politika” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Kriza prouzrokovana pandemijom covid – 19, značajno je utjecala na poslovno okruženje širom svijeta, izazivajući duboke promjene i izazove koji su se proširili na sve sektore ekonomije. Pandemija covid – 19 donijela je niz izazova i promjena u industriji putovanja i ugostiteljstva što je dovelo do ozbiljnih posljedica za sektor ugostiteljstva i hotelijerstva. Smanjenje potražnje nastupilo je kao rezultat uvođenja ograničenja putovanja, zatvaranja granica i karantenskih mjera. U vezi s time, hotelijeri i ugostitelji suočili su se s ozbiljnim finansijskim izazovima zbog smanjenja prihoda. Mnogi su bili prisiljeni privremeno zatvoriti ili smanjiti svoje poslovanje, što je dovelo do gubitka prihoda i poteškoća u održavanju poslovanja. Veliki broj rezervacija je otkazan, konferencije su odgođene ili otkazane, a turistički promet je praktički stao. Ovo je dovelo do nedostaka likvidnosti i potreba za pronalaženjem alternativnih izvora finansiranja. Temeljna svrha istraživanja je analizirati i utvrditi koliko su promjene u računovodstvenim procjenama uzrokovane pandemijom covid – 19, utjecale na poslovnu uspješnost preduzeća u sektoru ugostiteljstva i hotelijerstva u Federaciji BiH. Obzirom da promjene računovodstvenih procjena proizilaze iz novih informacija ili novih događaja. Kada nastupe nove okolnosti ili su raspoložive nove informacije menadžment je dužan pristupiti procjeni određenih stavki iz finansijskih izvještaja. Učinci novih procjena evidentiraju se na pozicijama imovine, obaveza i kapitala. Postupak procjenjivanja uključuje informacije zasnovane na zadnjim raspoloživim pouzdanim informacijama.
U skladu sa navedenim, istraživanje je izvršeno na uzroku od 150 malih preduzeća iz sektora ugostiteljstva i hotelijerstva u razdoblju od četri godine 2018. – 2021. godina. U analizi su korištene metode deskriptivne i inferencijalne statistike. Rezultati istraživanja pokazuju da su promjene u računovodstvenim procjenama imale promjenjljiv utjecaj na ukupan poslovni rezultat, pri čemu varijacija u rezultatu nije u potpunosti objašnjenja promjenama u procjenama. Rezultati istraživanja ukazali su također i na značajno pogoršanje poslovanja poduzetnika u periodu 2020. – 2021. godine. Naime utvrđeno je značajno statističko odstupanje odnosno smanjenje vrijednosti pokazatelja u periodu 2020. – 2021. godine u odnosu na period 2018. – 2019. godina. Sprovedeno istraživanje čini novi iskorak u unapređenju teorijskih spoznaja te doprinosi literaturi iz područja promjena u računovodstvenim procjenama uzrokovanim pandemijom covid – 19 na poslovanje preduzeća, eksplicitno stavljajući u fokus učinke pandemije i pokazatelje poslovanja preduzeća iz djelatnosti I – pružanje smještaja i hrane u FBiH. U praktičnom smislu rezultati studije impliciraju prijedloge prilagođavanja računovodstvenih procjena, edukaciju osoblja i poboljšanje transparentnosti finansijskog izvještavanja.

Ključne riječi: kriza, covid – 19, računovodstvene procjene, uspješnost poslovanja, ugostiteljstvo i hotelijerstvo, finansijski izvještaj