OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Hurić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Maida Hurić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi u okviru ekonomskih usluga od općeg interesa – sektor telekomunikacija”, dana 20.04.2022. godine sa početkom u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Boris Krešić, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
 • Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


U okviru obaveza na putu evropskih integracija pred bosanskohercegovačkim zakonodavstvom je poseban izazov usklađivanje pravnih propisa iz oblasti zaštite potrošača sa pravnom stečevinom Evropske Unije. Može se reći da je potrošačkoj oblast u domaćoj legislativi značajnija pažnja posvećena tek u posljednje dvije decenije, međutim sve do danas ne može se tvrditi da je zaštita potrošača kao ni svijest o istoj, naročito kada se govori o domenu nepoštenih ugovornih odredbi, na nekom zavidnom nivou. Imajući u vidu da najveći broj ugovora u čijem sastavljanju ne učestvuju direktno potrošači kao ugovorna strana nastaje u okviru ekonomskih usluga od općeg interesa, naročito je bitno istražiti mehanizme zaštite koji su na raspolaganju potrošačima kao slabijoj ugovornoj strani.i njihovu praktičnu iskorištenost u domaćem pravu. Ovo je posebno izraženo u sektoru telekomunikacija gdje se na dnevnom nivou sklapa na destine standardnih ugovora zasnovanih na općim uslovima pružaoca usluga, te su sve češći prigovori potrošača na nepoštenost ugovornih odredbi proizašlu iz nejasnih i netransparentno predstavljenih uslova ugovora. Stoga je bitno analizirati postojeći pravni okvir zaštite potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi u ovom sektoru, te pokušati dati prijedloge za buduća poboljšana rješenja.

Ključne riječi: Potrošači, Nepoštene ugovorne odredbe, Telekomunikacije