OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Majida Babić Latifović, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Majida Babić Latifović, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom  „Pravo mjerodavno za pojedinačne ugovore o radu u pravu Evropske unije i Bosne i Hercegovine”, dana 06.06.2024. godine sa početkom u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast “Građansko-pravna”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Jasmina Alihodžić, redovni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast “Građansko-pravna”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr. sci. Edina Šehrić, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast “Upravno pravo i uprava”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).
 • Dr. sci. Boris Krešić, vanredni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast “ Građansko-pravna ” Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Svrha ovog rada jeste prikazati i analizirati uređenje prekograničnih pojedinačnih ugovora o radu sa posebnim osvrtom na zakonodavstvo Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Posebno se naglašava potreba za interakcijom između instrumenata međunarodnog privatnog prava i migracijskog prava. Priznavanje stranih javnih dokumenata i priznavanje odluka inostranih sudova neizostavni su instrumenti međunarodnog privatnog prava neophodni za zaštitu statusa ekonomskih migranata. Zaposlenik kao slabija strana kod pojedinačnih ugovora o radu, ostvaruje svoju zaštitu posebnim mehanizmom kolizionih normi. To se ostvaruje na nivou EU Uredbom Rim I, a s druge strane relevantni propisi u BiH, uključujući ZMPP, ne sadrže pravila o izboru mjerodavnog prava. Iz ovog je vidljivo da je primarni problem regulacije statusa radnika migranta nepostojanje međuradnog mehanizma koji reguliše ovo pitanje na sveubuhvatan način.
Ključne riječi: ekonomski migranti, međunarodno privatno pravo, EU, međunarodna nadležnost, primjenjivo pravo