OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marija Vučićević,bachelor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 09.11.2021. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Marija Vučićević,bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Ekološka karkterizacija ornitofaune jezera Modrac i priobalnih područja“, dana 17.11.2021. godine u 12,00 sati u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Jasmina Kamberović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Avdul Adrović, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
  Zamjenski član dr.sci. Adisa Ahmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Ptice su klasa toplokrvnih kičmenjaka koje karakterise polaganje jaja sa čvrstom ljuskom, posjedovanje perja, kljun bez zuba, srce sa dvije komore i dvije pretkomore i lagan i čvrst skelet. Mnoge vrste ptice prednje udove imaju razvijene u krila uz pomoć kojih lete. Nekoliko vrsta ptica su izgubile ovu sposobnost.
Za mnoge ptice je svojstvena migracija u udaljenije toplije krajeve tokom zime. Međutim, postojne i brojne vrste koje migriraju rjeđe i na kraće relacije. Ptice su izrazito socijalne životinje. Koriste se glasanjem i posjeduju mogućnost međusobne komunikacije, a postoje i vrste koje odlikuje velika sposobnost inteligencije. Ptice koriste svoje glasanje i razne boje perja za međusobnu komunikaciju i udvaranje tokom sezone parenja. Mnoge vrste su monogamne i imaju izraženu brigu za potomstvom. Međutim, postoje i vrste koje svoja jaja polažu u gnijezda drugih ptica i nemaju izraženu brigu za potomstvom.
Ptice imaju višestruku značajnost za čovjeka. Od davnina ptice su važan dio mnogih kultura, predanja i priča. Sem toga, ptice se koriste u ishrani ljudi. Lov na ptice radi mesa, trofeja ili za izradu ukrasnih predmeta od perja je popularan sport u raznim kulturama. Sem toga perje ptica se koristi za izradu razlicitih predmeta.
Ptice su jako značajne i kao bioindikatori. Neke vrste zbog osjetljivosti na promjene ekoloških faktora su dobar pokazatelj promjena u okolišu. Dodatno, neke vrste ptica se koriste i u ekotoksikološkim istraživanjima.
Kada je zaštita područja u pitanju, ugrožene i zaštićene vrste ptica su jedna od najvažnijih čimbenika. U današnje vrijeme postoje mnoge prijetnje za ptice, kao što su pretjerana upotreba pesticida, prekomjeran ulov, uništavanje gnijezda, predatori i sločno. Jedna od najznačajnijih prijetnja za ptice je degradacija staništa. Zbog toga što je jezero Modrac pogodno stanište za gniježđenje i nastanjivanje mnogih vrsta ptica, te zbog toga što priobalna područja imaju značajne lokalitete kao što su tršćaci, Šerićka bara, ušće Turije u jezero Modrac, te zbog svega navedenog odlučili smo se da ekološka karakterizacija ornitofaune jezera Modrac i priobalnih područja bude tema ovog magistrarskog rada.
Zbog svega navedenog u ovom magistarskom radu postavljeni su sljedeći ciljevi:
Ekološka karakterizacija ornitofaune na području jezera Modrac i priobalnih područja,
Odrediti klasifikaciju i opis pronađenih vrsta,
Utvrditi značaj provedenog istraživanja na našem području i šire.

Prateći ciljeve rada postavljene se sljedeće istraživačke hipoteze:

Očekuje se visok stepen biodiverziteta ptica na području jezera Modrac i priobalnih područja
Očekuje se dominacija barskih vrsta ptica na području jezera Modrac i priobalnih područja
Očekuje se veliko prisustvo ptica selica
Ekološkom karakterizacijom ornitofaune jezera Modrac i priobalnih područja može se očekivati da je ovakvo područje od međunarodnog značaja.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od avgusta 2020. do januara 2021. Tokom istraživanja zabilježeno je ukupno 26 vrsta ptica. Iako je planirano pokrivanje sva četiri aspekta (proljeće, ljeto, jesen, zima), zbog pandemije virusa COVID-19 istraživanja nisu obavljena u planiranom opsegu. Zbog nemogućnosti izlaska na teren tokom mjera zabrana kretanja, te drugih preporuka kriznog štaba, terenske posjete su u nekoliko navrata bile odložene. Vremenski uslovi tokom terenskih istraživanja su u nekoliko navrata bili jako loši. Tokom jesenjeg i zimskog perioda temperature su bile izrazito niske, te je vrijeme bilo maglovito. Zbog navedenog, a i kada se uzmu u obzir dosadašnja istraživanja možemo očekivati da je diverzitet ptica pomenutog područja mnogo veći.

Najzastupljenija vrsta tokom istraživanja bila je Phalacrocorax carbo. Velikog vranca po broju vrsta prati Chroicocephalus ridibundus.
Najbrojnije su porodice Anatidae, Ardeidae i Corvidae, što je u skladu sa očekivanim hipotezama. Pored ovih porodica, jedna od najbrojnijih vrsta Chroicocephalus ridibundus, koja pripada porodici Laridae, koja je također barska vrsta ptice.
Lokaliteti koji imaju najizraženije bogatsvo vrsta su Tršćak, Ušće Turije, te lokalitet Šerićka bara. Jedan od značajnih lokaliteta je i Brana jezera Modrac, zbog toga što se u blizini Brane nalazi kolonija velikog vranca. U krošnjama drveća u blizini brane se nalazi vveliki broj gnijezda vrste Phalacrocorax carbo. Navedeni lokaliteti, predstavljaju veliki potencijal za razoj eko-turizma, ali i zbog svoje značajnosti predstavljaju potencijalna mjesta zaštite.
Možemo zaključiti da je područje jezera Modrac i okolnih područja veoma značajno područje za gniježđenje ptica. Osim toga mnogi lokaliteti su značajni jer na njima prezimljava veliki broj vrsta ptica. Sve navedeno dovodi do zaključka da je ovo područje jako značajno i zahtijeva dodatna istraživanja.