OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marina Tomić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Marina Tomić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna rehabilitacija i reintegracija porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 13.01.2022. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sc. Erna Lučić, vanredna profesorica izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Rezervni član Komisije: dr. sc. Nusreta Salić, docentica izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Istraživanjem teme„Socijalna rehabilitacija i reintegracija porodica nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona“ nastojali su sepribaviti podaci koji će pokazatiu kojoj mjeri su se institucije bavile socijalnom rehabilitacijom porodica nestalih osoba, koliko su porodice nestalih osoba bile uključivane i imale olakšice pri ostvarivanju prava na zaposlenje, da li su učestovale u nekim od drugihoblika rehabilitacije, da li su i kada ispoljavale neke od oblika asocijalnog ponašanja, da li su imali problema pri reintegraciji u novu sredinu, te koliko je bitna uloga socijalnog radnika u procesu socijalne rehabilitacije i reintegracije porodica nestalih osoba.Glavni cilj istraživanja ogledao se u ispitivanju, analiziranju i utvrđivanju činjenica koje su pokazalekoliko su porodice nestalih osoba bile obuhvaćene socijalnom rehabilitacijom i reintegracijom. Navedeni cilj je ostvaren analizom različitih dokumenata i ispitivanjem stavova članova porodica nestalih osoba, stavova socijalnih radnika i drugih stručnih radnika (psihologa, pedagoga, socijalnih pedagoga i pravnika) zaposlenih u Centrima za socijalni rad, Ministarstvu za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te drugim ustanovama i nevladinim organizacijama koje su pružale različite oblike pomoći i podrške porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona. Istraživanje je započeto sa glavnom pretpostavkom da „dosadašnji pristupi socijalne rehabilitacije i reintegracije usmjereni ka porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona, nisu razvijeni zbog nedostatka materijalnih, finansijskih i stručnih resursa, što predstavlja otežavajući faktor za bolju adaptaciju porodica nestalih osoba u društvu“. Na osnovu rezultata istraživanja utvrđeno je da su porodice nestalih osoba imale poteškoće pri adaptaciji na novu sredinu. Potrebno je istaći, da je istraživanje potvrdilo značaj uloge socijalnog radnika u procesu socijalne rehabilitacije i reintegracije. U odnosu na vladin sektor,nevladine organizacije i druge organizacije civilnog društva daju veći doprinos u radu sa porodicama nestalih osoba tokom procesa socijalne rehabilitacije i reintegracije.