OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Univerzitetska br.2

Tuzla, 13.05.2022. god.

O B J A V L J U J E

Mario Mijatović, bachelor inžinjer građevinarstva javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:

Seizmička naliza postojećeg stambeno-poslovnog objekta B10 u Tuzli“, dana  26.05.2022. godine  sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Damir Zenunović, redovni profesor, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

            Sažetak magistarskog rada

U uvodnom dijelu magistarskog dat je kratak pregled o nastanku potresa, metoda mjeranja i teoriji tektonskih ploča na kojoj se zasniva analiza potresnog rizika.

Nakon uvoda, detaljnije će se obraditi metode proračuna u potresnom inženjerstvu, tačnije četiri metode, Ekvivalentna statička metodu, Modalna analiza, Dinamička analiza u vremenu i Metoda spektra odziva. Za sve četiri metode prikazat će se teorijska osnova na kojoj se bazira proračun. Očekuju se različiti rezultati pomenutih metoda. Također ćemo u posebno poglavlju obraditi procjenu oštećena objekata nakon potresa kao i postupke ojačanja.

U numeričkom dijelu rada, uradit će se seizmička analiza postojećeg SPO B10 u Tuzli, u programskom paketu Etabs Structural Software for Building Analysis and Design i Radimpex Tower6. Proračun će se izvesti prema pomenutim metoda, te ćemo moći primjetiti nedostatke i prednosti pojednih metoda.

Analizom dobijenih rezultata prema različitim metodama i u dva različita softwerska paketa, izvest će se zaključci i dati će se određene praktične preporuke za proračun konstrukcija u potresnim područjima.

Summary

In the introductory part of the master ‘s thesis,there will be given a brief overview of earthquake occurrence, measurement methods and the theory of tectonic plates on which the seismic risk analysis is based.

After the introduction, the calculation methods in seismic engineering, Equivalent Static Method, the Modal Analysis, Time History analysis and Pushover analysis will be discussed in more detail. Also, for all four methods mentioned above, the theoretical basis on which the calculation is based will be explaned. Different results of the mentioned methods are expected. We will also discuss in a separate chapter the assessment of damaged buildings after the earthquake as well as reinforcement procedures.

In the numerical part of the paper, the seismic analysis of the existing SPO B10 in Tuzla will be officially performed, in the software package Etabs Structural Software for Analysis and Design of Buildings and Radimpex Tower6. The calculation will be performed according to the mentioned method, and we will be able to apply the disadvantages and advantages of certain methods.

By analyzing the obtained results according to different methods and in two different software packages, conclusions will be drawn and certain practical recommendations for the budget construction in seismic areas will be given.

Ključne riječi (key words)

potres, seizmički valovi, zapis potresa, seizmička analiza, ekvivalentna statička metoda, modalna analiza, direktna dinamička metoda, metoda postepenog guranja, oštećenja konstrukcija.

earthquake, seismic waves, earthquake record, seismic analysis, equivalent static method, modal analysis, direct dynamic method, gradual push method, structural damage.