OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marta Đaković, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 31.01.2022. godine

 

O B A V I J E S T

 

Marta Đaković, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Agresivnost kod djece osnovnoškolske dobi”, dana 17.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Meliha Bijedić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Edin Muftić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Agresivnost je vrlo složen fenomen, koga nije lako pojasniti niti dokazati. U suvremenom društvu s evidentno povećanom incidencijom agresivnog ponašanja, prisutan je i porast agresivnog ponašanja i poremećaja u vezi s agresijom kod djece osnovnoškolske dobi, i sve više se ističe kao jedan od primarnih problema u odgojno obrazovnim ustanovama. Danas je u znanosti uglavnom prihvaćeno određenje agresivnosti kao onog ponašanja kod kojeg postoji namjera da se drugoj osobi nanese šteta određene vrste. Svrha ovog magistarskog rada je dati pregled istraživanja o agresivnosti djece i napraviti dopunu već poznatih teorija, nedavnim studijama i novootkrivenim saznanjima, kao i ponuditi potpuni pregled ove složene teme. Rad predstavlja snažnu teorijsku bazu svima koji žele na jednom mjestu prikupiti sve potrebne informacije vezane za agresivnost u osnovnoškolskoj dobi. U raznim studijama vidljivo je da prevencija određenih rizičnih čimbenika, koji su dokazano u pozitivnoj korelaciji s pojavom agresivnog ponašanja djece, dovodi do smanjenja stope njegova pojavljivanja. U radu su prikazani suvremeni pristupi u prevenciji i tretmanu agresivnog ponašanja kod djece osnovnoškolske dobi. Rad pokazuje odnos između bioloških faktora, roditeljskih kvaliteta, odgoja, utjecaja vršnjaka, škole i društvenih normi te način na koji oni postaju rizični za razvoj problematičnog ponašanja. Dok se obiteljski sustav ne može planirati i sustavno organizirati te je svako dijete „dobilo svoje karte“ za život, škola mora biti mjesto gdje je svima podjednako dana prilika da se razvijaju u skladu sa svojim mogućnostima. U radu je dat i prikaz programa koji se koriste u prevenciji i tretmanu agresivnog ponašanja i imaju naučnu i stručnu utemeljenost i efektivnost korištenih intervencija u sprečavaju i tretiranju agresivnih oblika ponašanja kod djece osnovnoškolskog uzrasta.

KLJUČNE RIJEČI: agresivnost, agresivno ponašanje, prevencija i tretman, programi