OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 02.12.2022. godine

O B A V I J E S T

Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi odgajatelja, učitelja i nastavnika prema uključivanju djece s Down sindromom u redovne odgojno-obrazovne ustanove”, dana 15.12.2022. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
  2. Dr.sc. Milena Nikolić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.
  3. Dr.sc. Alma Dizdarević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

 

REZIME RADA


Sva su djeca, uključujući i djecu s Down sindromom, ravnopravni sudionici društvene zajednice i prema tome trebaju imati jednako pravo na odgoj i obrazovanje. Navedenu jednakost omogućuje koncept inkluzije čije ostvarenje, između ostalog, ovisi o kompetencijama odgajatelja, učitelja i nastavnika, njihovim stavovima i suradnji s roditeljima i stručnim timom. Cilj istraživanja bio je ispitati stavove odgajatelja, učitelja i nastavnika o uključivanju djece s Down sindromom u redovne odgojno-obrazovne ustanove, te njihovu informiranost o Down sindromu, kao i utječu li na opću informiranost i stavove o Down sindromu socio-demografske varijable – dob, spol, radni staž, iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Istraživanje je provedeno na području općine Jajce u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama. Sumirajući rezultate istraživanja možemo zaključiti da ispitanici imaju pozitivne stavove prema uključivanju učenika s Down sindromom u redovne odgojno-obrazovne ustanove (AS= 45,96). Ispitujući stavove ispitanika u odnosu na dob rezultati pokazuju da nema statistički značajne razlike među ispitivanim grupama, te da se stavovi mlađih i starijih ispitanika uvelike ne razlikuju. Također, ispitujući stavove ispitanika u odnosu na radni staž, rezultati su pokazali da nema razlike u stavovima kod ispitanika s manje ili više godina radnog staža. Nadalje, rezultati također pokazuju i da između ispitanika sa iskustvom ili bez iskustva u radu s osobama s teškoćama u razvoju nema razlike u stavovima prema učenicima s Down sindromom. Ispitanici koji su imali iskustva u radu s osobama s teškoćama u razvoju postigli su i veću aritmetičku sredinu (AS = 49,78) u odnosu na ispitanike bez iskustva u radu
(AS = 45,06), no razlika nije statistički značajna. U odnosu na spol ispitanika nema razlike u stavovima, međutim ispitanici ženskog spola su postigli nešto veći prosječni rezultat (AS = 46,61), u odnosu na ispitanike muškog spola (AS = 43,87). Ispitanici su zadovoljavajuće informirani o Down sindromu (AS = 7,23). Ono što prema rezultatima ovog istraživanja možemo vidjeti jeste da ispitanici mlađe životne dobi nisu više informirani, što ukazuje da životna dob nema utjecaja na informiranost o Down sindromu. Utjecaj na informiranost o Down sindromu također nema ni duži radni staž. Rezultati također pokazuju da su bolje informirani ispitanici koji nemaju iskustva u radu s djecom s teškoćama i da su ispitanici ženskog spola bolje informirani o Down sindromu. Obzirom da u BiH nije do sada bilo
istraživanja na ovu temu rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti kao baza budućim istraživanjima. Analiza rezultata prema varijablama upitnika je pokazalo da prosvjetni radnici imaju značajnih nedoumica u pogledu inkluzije djece s Down sindromom u redovne odgojno- obrazovne ustanove i da trebaju podršku edukatora-rehabilitatora.